Институционален грант Цивика Мобилитас

Здружени сили за заеднички интереси

Вклучување на жени од етнички заедници на пазарот на трудот

Економско јакнење на жени во две општини

Преку младински активизам кон соживот на различностите во заедницата

Поврзување и зајакнување на жените граѓански организации од Западен Балкан кои работат на правата на жените и родовата еднаквост

Политичко зајакнување на жените Ромки „Жените Ромки тоа го можат“

Институционална поддршка за реализирање на годишната програма на ЖГИ АНТИКО во рамките на програмата CIVICA Mobilitas

Преку едукација и зајакнување кон социјално вклучување и активно граѓанство
 
 
петок, 19 јули 2024
ПРОЕКТ: ЖЕНИТЕ И ОПШТЕСТВОТО - РОДОВА РАМНОПРАВНОСТ - УНАПРЕДУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА НА ЖЕНИТЕ
 
Реализирана активност:
Активности за искоренување на феноменот на семејно гласање и гласање во име на друг
Датум:
 
 
Предизборни активности за унапредување на граѓанските и политички права на жените
 
Активности за искоренување на феноменот на семејно гласање и гласање во име на друг

Истражување и кампања за елиминирање на феноменот на семејното гласање во руралните средини на Р.Македонија.

Со цел на искоренување на проблемот на семејното гласање и гласање во име на друг, а се со цел да даде придонес за почитувањето на женското право за донесување на самостојни политички одлуки и унапредувањето на демократските процеси во Р.Македонија, мрежата Антико спроведува континуирани активности на локално и национално ниво.

Семејното гласање и гласање во име на друг во текот на предвременети Парламентатрни избори 2008 беше и еден од проблемите, кои негативно влијеа на регуларноста и демократичноста на изборите. Оваа појава во континуитет преставува закана за слободните демократски изборни процеси во Р.М . Тоа истовремено преставува грубо кршење на човековите права на една категорија на граѓани/ки, особно на жени во определени рурални средини. Антико и Центарот за истражување и креирање на политики во период Октомври 2008 - февруари 2009 пред “Локалните избори март 2009” спроведе низа активности со цел да даде придонес за искоренување на оваа појава.

Спроведените активности беа: истражување преку добивање на релевантни информации и анализи собрани на терен, кои дадоа една квалитетна анализа, која понуди конкретна стратегија за решавање и искоренување на овој проблем. Анализата е базирана на примарни податоци за дефинирање на ефикасно и одржливо решавање на овој проблем. Истата точно ги идентификува целните групи и пристапот за искоренување на феноменот. Применета методологија и пристап во истражувањето беа добивање на релевантни информации преку организирање на работилници со 14 фокус групи составени од 120 учесници : жени(69) и мажи(51)и од средини каде е евидентиран овој проблем и интревјуа со сите релевантни државни инстититиции( преставници на изборни комисии, жени парламентарки, преставници на државната изборна комисија) како и мониторинг на медиуми. Базирајќи се на резултатите на истажувањето.

АНТИКО и ЦРПМ дизајнираа и спроведоа широко медиумска кампања како што се организирање на 2 прес конференции, медиумска промоција на истаражувањето, снимени и емитирани во повеќе локални и национални електронски и медиуми видео спотови. Секојдневно објавување на пораки во национални и локални пишани дневни весници. Едукација на гласачи “од врата до врата” преку директна интеракција во средините каде е забележано ваков вид на појава, делење на промотивно едукативни и информативни материјали со креативни пораки , лифлети, плакати, календари, чаши, и брошури од истаражувањето, до релевантни институции и пошироката јавност.
Во акцијата за елиминирање на семејното гласање и гласање на име на друг освен ЦРПМ и АНТИКО се приклучија и дадоа свој придонес и следните медиумски партнери:
ТВ АЛСАТ-М; ТВ-КОХА; ТВ-ШУТЕЛ; ТВ ЕРА; дневени весници КОХА ФАКТИ и МОНИТОР.
 
 
Во рамките на кампањата се одржааа 2 прес конференции ( во Тетово и Скопје со присуство на над 40 новинари , национални и локакални елекртонски и пишани медиуми.
 
 
 
РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ И ДОСТИГНУВАЊА ВО РАМКИТЕ НА ПРОГРАМАТА
 
Активности за зголемување на бројот на жени во политиката и раководни функции – семинари и обуки
 
Организирани 47 обуки и семинари со 1146 учеснички преку регионалната програма за политичко јакнење на жените, “Жените тоа го можат”
 
ТОТ: Едукациија на едукатори од програмата ,,Жените тоа го Можат – политичко јакнење
 
Други организирани семинари и обуки
 
ТОТ: Едукациија за Родовите концепти - Сензибилизација на прашањата род и пол - работа со средношколци и млади
 
Обука: Меѓународна тренинг работилница - Мониторинг на имплементација на Резолуцијата 1325ОН - Косово, БИХ и Р.Македонија
 
Обука - Резолуција 1325 имплементација и мониторинг - тренинг работилница за преставници/чки од 19 граѓански организации од локалните заедници на Р. Македонија (2005)
 
Активности - обуки за запознавање со Резолуцијата 1325 и други меѓународни документи за преставници/чки од граѓанските организации од локалните заедници на Р. Македонија (2004- 2005)
 
Семинар : “Институционални мехнизими за постигнување на родовата рамноправност во Р.Македонија” 4-5 и 6 Јуни 2004 год. Хотел Дрим Струга
 
Обука: Ненасилна разработка на конфликти и изградба на мирот - креативен пристап кон конфликтите и вештини на ненасилната комуникација ( 2004) СЕМИНАР: Мир во себе - Мир со сите
 
Семинар: “Медиумите ваш партнер во контакти со јавноста 2”
 
Семинар: “Медиумите ваш партнер во контакт со јавноста 1”
 
Семинар: “Мрежи и умрежување”
 
Семинар: “Ако жените добиваат кој губи”
 
Семинар: “Родови предизвици - феминизмот како политика и определба”
 
Циклус од 4 семинари “Повеке жени во власта”(2001)
 
Иницијативи и активности за унапредување и заштита на женските човекови права во локалните заедници на Р. Македонија
 
МУЛТИЕТНИЧКИ РАБОТИЛНИЦИ: одржани 1.200 работилници со над 19.000 учеснички
 
ТРКАЛЕЗНИ МАСИ: Организирани 63 тркалезни маси со 2120 учеснички воведување на институционални механизми и афирмативни мерки - за унапредување на демократските процеси, човековите/женските права и родовата рамноправност
 
ТРИБИНИ: Одржани 89 Трибини со 4387учесници/чки на теми од женските човекови права и рамноправното учеството на жените во донесување на политички одлуки и активна партиципација во развојот на заедницата
 
КОНФЕРЕНЦИИ И ПАНЕЛИ: Одржани 28 национални и локални конференции и панели за унапредување на женските човекови права, демократските процеси и постигнување на родовата рамноправност со 1.576 учесници/чки
 
Национална Конференција “Жените во политиката” (2004)
 
Организирани конференции во 10 локални заедници со 808 учесници на тема: Зголемувањето на бројот на жени во политиката и раководни позиции (ноември - декември 2004)
 
Национална конференција: ,,Достигнување и предизвици на женското организирање и делување во Македонија( 2002)
 
Активизам за елиминирање на родовото и семејното насилство
 
Насилство врз жените и семејното насилство
 
Предизборни активности за унапредување на граѓанските и политички права на жените
 
Активности за искоренување на феноменот на семејно гласање и гласање во име на друг
 
Организирани 7 панели-дискусии со 60 кандидатки од изборните листи на политичките партии и женското гласачко тело во 7 локални заедници на Р. Македонија ( 2005)
 
Активности за поддршка на руралните жени за правилно и самостојно - демократско искористување на правото на глас - Парламентарни избори 2006
 
Едукација на 58.541жени со право на глас со пристап “Врата до Врата” во 188 рурални средини на Р.Македонија( 2002-2004)
 
Нашиот глас одлучува Едукација на 22.894 жени со пристап “Врата до врата” за освестување за женските и политичките права
 
Родовата рамноправност во локалната самоуправа - влијание за зајакнување и подобрување на работата на родовите комисии
 
Активности и влијание за инплементација / подобрување на институционалните механизми за постигнување на родовата рамноправност
 
Јавно застапување за донесување на иституционални механизми за постигнувањето на родовата рамноправност во Р. Македонија
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antiko.org.mk - Изработка 2011 година. Сите права се задржани.