Институционален грант Цивика Мобилитас

Здружени сили за заеднички интереси

Вклучување на жени од етнички заедници на пазарот на трудот

Економско јакнење на жени во две општини

Преку младински активизам кон соживот на различностите во заедницата

Поврзување и зајакнување на жените граѓански организации од Западен Балкан кои работат на правата на жените и родовата еднаквост

Политичко зајакнување на жените Ромки „Жените Ромки тоа го можат“

Институционална поддршка за реализирање на годишната програма на ЖГИ АНТИКО во рамките на програмата CIVICA Mobilitas

Преку едукација и зајакнување кон социјално вклучување и активно граѓанство
 
 
петок, 19 јули 2024
ПРОЕКТ: ЖЕНИТЕ И ОПШТЕСТВОТО - РОДОВА РАМНОПРАВНОСТ - УНАПРЕДУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА НА ЖЕНИТЕ
 
Реализирана активност:
Семинар : “Институционални мехнизими за постигнување на родовата рамноправност во Р.Македонија” 4-5 и 6 Јуни 2004 год. Хотел Дрим Струга
Датум:
 
 
Јакнење на свеста - градење на капацитети за унапредувањето на родовата рамноправност во Р. Македонија (18 семинари и обуки)
 
Семинар: “Институционални мехнизими за постигнување на родовата рамноправност во Р.Македонија” 4-5 и 6 Јуни 2004 год. Хотел Дрим Струга

Целна група:
22 учеснички, преставнички од 20 женски НВО - членки, асоциативни членки и соработнички на мрежата на Антико од 10 локални заедници на Р.Македонија
 
Цели на семинарот:
 • Унапредување на знаењата на учесничките и градење на заедничка стратегија и платформа од страна на женските организации за поефективно делување врз институците на системот, во однос на забрзувањето на процесот на градење и унапредување на институционалните механизми за постигнувањето на родовата рамноправност во Р. Македонија.
 • Добивање на нови знаења вештини и способности за водење на кампањи, јавно застапување и лобирање во институциите на системот за воведување на ефективни афирмативни мерки и институционални механизми за постигнување на родовата рамноправност.
 • Размена на искуства, вмрежување и развивање на регионалната соработка помеѓу мрежите и НВО во регионот на Ех - Ју- Републиките со цел на пренесување на меѓусебното искуства во полето на унапредувањето на положбата на жените, постигнувањето на родовата еднаквост, мировните активности и инициативите за градење на мултиетничката соработка и доверба.
 • Зголемувањето на политичката и јавна партиципација и улога на жените во заедницата и во места каде се донесуваат одлуки.
Со интерактивна метода на работа и искуствено учење во мали групи со практични вежби се разработуваа содржини, кои овозможија учесничките да се запознаваат со повеќе институционални форми на делување за постигнување на родовата равноправност во институциите на системот на локално и национално ниво.
 
Фацилиаторки:
Бисерка Момчиновиќ од Центар за граѓански инициативи Пореч и Мирјана Гало од ХОМО - Пула, членки на Хрватска женска мрежа со кои Антико реализира успешна соработка.
 
Достигнувања
Како резултат на семинароот произлегоа повеќе заклучоци и препораки кои овозможија да се реализираат последователни активности - нови проекти.
Конкретни продукти од семинарот:
 • Се разработи стратегија, платформа и програма за заедничко делување и јавно застапување на 20 женски организации од 10 локални заедници на Р. М.
 • Целната група продолжи да реализира континуирани состаноци за развивање и реализирање на платформата.
 • Се дизајнира и аплицира едногодишен проект за организирање на широка кампања пред Локалните избори избори 2005: со повеке форми на јавно застапување и лобирање во институциите на системот под мото за “За демократско општество рамноправен избор”( проект 1 и проект 2).
 • Се даде придонес и влијание за зголемување на бројот на жени во раководни позиции во локалната и централната власт.
 • Донесување на афирмативни мерки - квоти од 30% во изборните закони.
 • Зајакнување на женската инфра - структура во внатрепартиските структури.
 • потпишување на 45 меморандуми за соработка со политичките партии за зајкнување на капацитетите зна зенските форуми пори политичките партии.
 • Јавно застапување и лобирање за:
 • Усвојување на Закон за еднакви можности (Формирање на Министрество за еднакви можности, Воведување на Институција Народен правобранител за родови прашања, Формирање на родови комисии во единиците на локалната самоуправа и воведување на родовата политика (перспектива- гендер маинстраиминг ) во сите општествени текови).
 • Едукација на женското гласачко тело за граѓанските права и правото на глас и слободно одлучување и донесување на политички одлуки, со пристапот “Врата до врата” во 112 рурални средини на Р. Македонија.
 • 90% од препораките кои произлегоа од овој семинар се инкорпорираа во изработената предизборната платформа за делување ( 2004- 2009).
 • Во рамките на оваа платформа се реализираа многубројни активности - и проекти као што се: широка кампања, јавно застапување и лобирање проектот “За демократско општество рамноправен избор” (проект 1 и проект 2) идруги проекти и активности кои беа резултат и продукт на овој семинар.
 
 
 
 
 
РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ И ДОСТИГНУВАЊА ВО РАМКИТЕ НА ПРОГРАМАТА
 
Активности за зголемување на бројот на жени во политиката и раководни функции – семинари и обуки
 
Организирани 47 обуки и семинари со 1146 учеснички преку регионалната програма за политичко јакнење на жените, “Жените тоа го можат”
 
ТОТ: Едукациија на едукатори од програмата ,,Жените тоа го Можат – политичко јакнење
 
Други организирани семинари и обуки
 
ТОТ: Едукациија за Родовите концепти - Сензибилизација на прашањата род и пол - работа со средношколци и млади
 
Обука: Меѓународна тренинг работилница - Мониторинг на имплементација на Резолуцијата 1325ОН - Косово, БИХ и Р.Македонија
 
Обука - Резолуција 1325 имплементација и мониторинг - тренинг работилница за преставници/чки од 19 граѓански организации од локалните заедници на Р. Македонија (2005)
 
Активности - обуки за запознавање со Резолуцијата 1325 и други меѓународни документи за преставници/чки од граѓанските организации од локалните заедници на Р. Македонија (2004- 2005)
 
Семинар : “Институционални мехнизими за постигнување на родовата рамноправност во Р.Македонија” 4-5 и 6 Јуни 2004 год. Хотел Дрим Струга
 
Обука: Ненасилна разработка на конфликти и изградба на мирот - креативен пристап кон конфликтите и вештини на ненасилната комуникација ( 2004) СЕМИНАР: Мир во себе - Мир со сите
 
Семинар: “Медиумите ваш партнер во контакти со јавноста 2”
 
Семинар: “Медиумите ваш партнер во контакт со јавноста 1”
 
Семинар: “Мрежи и умрежување”
 
Семинар: “Ако жените добиваат кој губи”
 
Семинар: “Родови предизвици - феминизмот како политика и определба”
 
Циклус од 4 семинари “Повеке жени во власта”(2001)
 
Иницијативи и активности за унапредување и заштита на женските човекови права во локалните заедници на Р. Македонија
 
МУЛТИЕТНИЧКИ РАБОТИЛНИЦИ: одржани 1.200 работилници со над 19.000 учеснички
 
ТРКАЛЕЗНИ МАСИ: Организирани 63 тркалезни маси со 2120 учеснички воведување на институционални механизми и афирмативни мерки - за унапредување на демократските процеси, човековите/женските права и родовата рамноправност
 
ТРИБИНИ: Одржани 89 Трибини со 4387учесници/чки на теми од женските човекови права и рамноправното учеството на жените во донесување на политички одлуки и активна партиципација во развојот на заедницата
 
КОНФЕРЕНЦИИ И ПАНЕЛИ: Одржани 28 национални и локални конференции и панели за унапредување на женските човекови права, демократските процеси и постигнување на родовата рамноправност со 1.576 учесници/чки
 
Национална Конференција “Жените во политиката” (2004)
 
Организирани конференции во 10 локални заедници со 808 учесници на тема: Зголемувањето на бројот на жени во политиката и раководни позиции (ноември - декември 2004)
 
Национална конференција: ,,Достигнување и предизвици на женското организирање и делување во Македонија( 2002)
 
Активизам за елиминирање на родовото и семејното насилство
 
Насилство врз жените и семејното насилство
 
Предизборни активности за унапредување на граѓанските и политички права на жените
 
Активности за искоренување на феноменот на семејно гласање и гласање во име на друг
 
Организирани 7 панели-дискусии со 60 кандидатки од изборните листи на политичките партии и женското гласачко тело во 7 локални заедници на Р. Македонија ( 2005)
 
Активности за поддршка на руралните жени за правилно и самостојно - демократско искористување на правото на глас - Парламентарни избори 2006
 
Едукација на 58.541жени со право на глас со пристап “Врата до Врата” во 188 рурални средини на Р.Македонија( 2002-2004)
 
Нашиот глас одлучува Едукација на 22.894 жени со пристап “Врата до врата” за освестување за женските и политичките права
 
Родовата рамноправност во локалната самоуправа - влијание за зајакнување и подобрување на работата на родовите комисии
 
Активности и влијание за инплементација / подобрување на институционалните механизми за постигнување на родовата рамноправност
 
Јавно застапување за донесување на иституционални механизми за постигнувањето на родовата рамноправност во Р. Македонија
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antiko.org.mk - Изработка 2011 година. Сите права се задржани.