Институционален грант Цивика Мобилитас

Здружени сили за заеднички интереси

Вклучување на жени од етнички заедници на пазарот на трудот

Економско јакнење на жени во две општини

Преку младински активизам кон соживот на различностите во заедницата

Поврзување и зајакнување на жените граѓански организации од Западен Балкан кои работат на правата на жените и родовата еднаквост

Политичко зајакнување на жените Ромки „Жените Ромки тоа го можат“

Институционална поддршка за реализирање на годишната програма на ЖГИ АНТИКО во рамките на програмата CIVICA Mobilitas

Преку едукација и зајакнување кон социјално вклучување и активно граѓанство
 
 
вторник, 21 мај 2024
ПРОЕКТ: ЖЕНИТЕ И ОПШТЕСТВОТО - РОДОВА РАМНОПРАВНОСТ - УНАПРЕДУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА НА ЖЕНИТЕ
 
Реализирана активност:
Семинар: “Ако жените добиваат кој губи”
Датум:
 
 
Јакнење на свеста - градење на капацитети за унапредувањето на родовата рамноправност во Р. Македонија (18 семинари и обуки)
 
Семинар: “Ако жените добиваат кој губи”

Дата на одржување: март 2002 година во Хотел Панорама- Скопје.

Учесници на семинарот: 44 преставнички од НВО од Р. Македонија. Семинарот беше организиран подготвен и раководен од модераторки и фацилитаторки на Антико и преставнички од организациите кои имаат искуство во третирањето на прашањата во овие области.
 
Цели на семинарот:
Создавање на отворен и заеднички сигурен простор за преставничките од женското движење во Македонија, со цел да се зголеми нивната моќ за ефективно делување преку размена на нови искуства, информации, знаења формирање и бранење на став, изнесување на аргументација и превземања на заеднички континуирани последователни акции од страна на групата со цел на содавање промени во заедницата.
 
Обработени теми:
  • Како да ги добиеме и унапрадиме женските права (Положбата на жените во општеството)
  • Политика - на кого му припаѓа?! Како да се зголеми бројот на жени во политиката и раководни позиции?
  • Стоп на насилството врз жените и семејното насилство!
  • Родова еднаквост “Дали семејството има столб?!”
  • Женско движење - вмрежување, зголемување на ефикасноста и ефективноста во делувањето (подготовка на стратегија и програма за организирано и координирано мрежно делување на централно и локално ниво)
Методологија: интерактивен пристап, пленарни сесии и работа во мали групи.
 
Достигнувања

Се создаде заеднички отворен простор за 44 жени од страна на женски групи - граѓанските организации да ги споделат своите знаења, ставови и аргументи за одредување на фактичката состојба за положбата на жените, женските човекови права и родовата рамноправност во македонското општество.
 
  • Се идентификуваа предизвиците, причинителите, приоритетите и насоките за поефективно организирање, вмрежување и континуирано делување во наредните 4 години, со цел да се интензивира процесот на содавање на суштински промени.
  • 95% од учесничките изјавија дека прв пат учествуваат на ваков вид на активност и на овие важни теми за нив. Нивните изјави беа дека ги зголемиле знаењата, вештини за презентирање, дебатирање-аргументирање, информираноста и свесноста за фактичката состојба за положбата на жените во нашето општество
  • 80% од нив изјавија дека ја зголемиле својата самодоверба за превземање на индивидуални и групни инициативи и активности кои ќе влијаат на создавањето позитивни промени во заедницата.
  • 90% од преставничките на женските групи изјавија дека се охрабрени, ја зголемиле мотивацијата за вмрежување. Тие сметат дека на овој начин на оргнизирање и делување поголема ефикасност во јавното застапување и делување за институционизирање на идентификуваните проблеми и потреби и нивно поставување во политичките агенди.
Продукт на семинарот: врз база на заклучоците на овој семинар се изработи драфт стратегија и програма за соработка и заедничко меѓусекторско делување со последователни активности (2002-2004).

На овој семинар за прв многу јавно и отворено се зборуваше за потребата од поголемо ангажирање и вмрежување, лобирање и јавно застапување од стана на организираните женски групи со цел да се влијае за донесувањето на институционални механизми и за постигнување на родовата рамноправност на локално и национално ниво. Како и поголемо влијание за зголемувањето на бројот на жени во политиката и раководни позиции преку воведување на квоти од 40%.

Мониторинг и евалуација:
Долгорочениот мониторинг покажа дека 75%од инициативите, јавните акции, проектите, кампањите и вмрежувањето кои се иницираа и реализира последните 2- 4 години од страна на мрежата на Антико, од страна на индивидуалните организации, а и други актери во заедницата на локално ниво, се директен или индиректен продукт и резултат на сознанијата, заклучоците и издработената стратегија и програма која произлезе како продукт од овој настан.
 
 
РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ И ДОСТИГНУВАЊА ВО РАМКИТЕ НА ПРОГРАМАТА
 
Активности за зголемување на бројот на жени во политиката и раководни функции – семинари и обуки
 
Организирани 47 обуки и семинари со 1146 учеснички преку регионалната програма за политичко јакнење на жените, “Жените тоа го можат”
 
ТОТ: Едукациија на едукатори од програмата ,,Жените тоа го Можат – политичко јакнење
 
Други организирани семинари и обуки
 
ТОТ: Едукациија за Родовите концепти - Сензибилизација на прашањата род и пол - работа со средношколци и млади
 
Обука: Меѓународна тренинг работилница - Мониторинг на имплементација на Резолуцијата 1325ОН - Косово, БИХ и Р.Македонија
 
Обука - Резолуција 1325 имплементација и мониторинг - тренинг работилница за преставници/чки од 19 граѓански организации од локалните заедници на Р. Македонија (2005)
 
Активности - обуки за запознавање со Резолуцијата 1325 и други меѓународни документи за преставници/чки од граѓанските организации од локалните заедници на Р. Македонија (2004- 2005)
 
Семинар : “Институционални мехнизими за постигнување на родовата рамноправност во Р.Македонија” 4-5 и 6 Јуни 2004 год. Хотел Дрим Струга
 
Обука: Ненасилна разработка на конфликти и изградба на мирот - креативен пристап кон конфликтите и вештини на ненасилната комуникација ( 2004) СЕМИНАР: Мир во себе - Мир со сите
 
Семинар: “Медиумите ваш партнер во контакти со јавноста 2”
 
Семинар: “Медиумите ваш партнер во контакт со јавноста 1”
 
Семинар: “Мрежи и умрежување”
 
Семинар: “Ако жените добиваат кој губи”
 
Семинар: “Родови предизвици - феминизмот како политика и определба”
 
Циклус од 4 семинари “Повеке жени во власта”(2001)
 
Иницијативи и активности за унапредување и заштита на женските човекови права во локалните заедници на Р. Македонија
 
МУЛТИЕТНИЧКИ РАБОТИЛНИЦИ: одржани 1.200 работилници со над 19.000 учеснички
 
ТРКАЛЕЗНИ МАСИ: Организирани 63 тркалезни маси со 2120 учеснички воведување на институционални механизми и афирмативни мерки - за унапредување на демократските процеси, човековите/женските права и родовата рамноправност
 
ТРИБИНИ: Одржани 89 Трибини со 4387учесници/чки на теми од женските човекови права и рамноправното учеството на жените во донесување на политички одлуки и активна партиципација во развојот на заедницата
 
КОНФЕРЕНЦИИ И ПАНЕЛИ: Одржани 28 национални и локални конференции и панели за унапредување на женските човекови права, демократските процеси и постигнување на родовата рамноправност со 1.576 учесници/чки
 
Национална Конференција “Жените во политиката” (2004)
 
Организирани конференции во 10 локални заедници со 808 учесници на тема: Зголемувањето на бројот на жени во политиката и раководни позиции (ноември - декември 2004)
 
Национална конференција: ,,Достигнување и предизвици на женското организирање и делување во Македонија( 2002)
 
Активизам за елиминирање на родовото и семејното насилство
 
Насилство врз жените и семејното насилство
 
Предизборни активности за унапредување на граѓанските и политички права на жените
 
Активности за искоренување на феноменот на семејно гласање и гласање во име на друг
 
Организирани 7 панели-дискусии со 60 кандидатки од изборните листи на политичките партии и женското гласачко тело во 7 локални заедници на Р. Македонија ( 2005)
 
Активности за поддршка на руралните жени за правилно и самостојно - демократско искористување на правото на глас - Парламентарни избори 2006
 
Едукација на 58.541жени со право на глас со пристап “Врата до Врата” во 188 рурални средини на Р.Македонија( 2002-2004)
 
Нашиот глас одлучува Едукација на 22.894 жени со пристап “Врата до врата” за освестување за женските и политичките права
 
Родовата рамноправност во локалната самоуправа - влијание за зајакнување и подобрување на работата на родовите комисии
 
Активности и влијание за инплементација / подобрување на институционалните механизми за постигнување на родовата рамноправност
 
Јавно застапување за донесување на иституционални механизми за постигнувањето на родовата рамноправност во Р. Македонија
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antiko.org.mk - Изработка 2011 година. Сите права се задржани.