Институционален грант Цивика Мобилитас

Здружени сили за заеднички интереси

Вклучување на жени од етнички заедници на пазарот на трудот

Економско јакнење на жени во две општини

Преку младински активизам кон соживот на различностите во заедницата

Поврзување и зајакнување на жените граѓански организации од Западен Балкан кои работат на правата на жените и родовата еднаквост

Политичко зајакнување на жените Ромки „Жените Ромки тоа го можат“

Институционална поддршка за реализирање на годишната програма на ЖГИ АНТИКО во рамките на програмата CIVICA Mobilitas

Преку едукација и зајакнување кон социјално вклучување и активно граѓанство
 
 
сабота, 13 април 2024
ПРОЕКТ: ЖЕНИТЕ И ОПШТЕСТВОТО - РОДОВА РАМНОПРАВНОСТ - УНАПРЕДУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА НА ЖЕНИТЕ
 
Реализирана активност:
Национална конференција: ,,Достигнување и предизвици на женското организирање и делување во Македонија( 2002)
Датум:
 
 
Јакнење на женскиот идентитет и моќ за превземање на локални инициативи за унапредување и заштита на женските права во локалните заедници на Р.Македонија
 
Национална конференција: ,,Достигнување и предизвици на женското организирање и делување во Македонија( 2002)

,,Достигнување и предизвици,, беше насловот на националната конференција која Антико ја организира на 05.10.2002 година во Хотел Панорама – Скопје.

На конференцијата се работеше на 2 многу важни теми за жените и женското мировно и феминистичко делување во Р. Македонија:
1. Женско организирање - движење во Македонија.
2. Донаторска политика.

На конференцијата учествуваа 76 преставнички од НВО од Македонија, владини преставнички и жени од научни институции и меѓународни донатори

Организатори на конференцијата беа : канцеларии на Антико во Скопје и Гостивар со финансиска поддршка од фондацијата Хеарт & Ханд Конференцијата беше модерирана е од Азбија Мемедова , Ѓунер Небиу и Надица Величкоска подржувачи и координаторки на Антико.

Организирањето и одржувањето на оваа Национална конференција има големе значење за жените и женското движење во Македонија. Ова е прва организирана конференција на две многу важни и значајни теми за женското организирано делување во Македонија.

За учество на настанот покажаа интерес голем број на влијателни жени од повеќе сектори и нивоа, националности од земјата и пошироко. На конференцијата освен други учествуваше и преседателката на фондацијата Хеарт & Ханд , Марта Друрѕ- САД како и преставничките од Квинна тил Квинна во Македонија, Хрватска и Косово, Пакс Кристи Холандија, додека преставничките на Стар нетњорк - Њорд леарнинг – кои испратија писмен состав за нивните видување во однос на поставените теми.

Во овој организиран настан беа презентирани различни искуства, мислења и ставови за женското организирање и делување во повеќе фази на нејзиниот развој. Покрај тоа се изнесоа погледи и ставови во однос навредворешните позитивни и негативни влијание кои преизлегуваа од контекстот и кохерентноста на времето во кој живеевме и делувавме.

Се отвори е прашањето за причините на главните проблеми и предизвици како и постигнатите успеси и достигнувања, ефективноста на делувањето, степенот и нивото на постигнати промени во заедницата како резултат на женските организирање и делување.

Исто така се бараше одговор на прашањата:
  • дали (колку) во Македонија постои силно и единствено женско движење, дали женските групи, организации, мрежи, коолиции и сојузи демонстрираат успешни модели на женско организирање, соработка, вмрежување и заедничко делување кога се работи за важни прашања во однос на јавното застапување и влијание во институциите на системот на создавење на позитивни промени во однос на подобрувањето на положбата на жените и намалувањето на родовата дискриминацијата и нееднаквост.
  • колку женските организирани меѓусебно комунизиираат се почитуваат соработуваат демостирајќи успешни примери на женска солидарност и поддршка?!
Во однос на донаторската политика ги изнесоа своите ставови, мислења и барања многу учеснички од НВО секторот, но и преставнички од донаторските организации и фондаци.

По завршувањето на презентациите, дискусиите и дебатата учесничките беа поделени на 8 групи, кои заедно работеа на донесување на заклучоци и препораки кои беа од големо значање за Антико и сите присутни организации, како и за целовкупното женско движење во Македонија.

Идентификувањето - мапирањето на достигнувањата, предизвиците и приоритетите ќе даде придонес за градење на ефективни стратегии и платформи за индивидуално и заедничко - мрежно работење и делување во заедницата. Ова е од големо значење и за подобрувањето на соработката помеѓу женските групи и донаторите, кои во иднина ќе треба повеќе својата донаторска политика да ја насочат и прилагодат кон потребите и предизвиците женските групи и локалните жени во заедницата. Ова е многу важно за постигнување на ефикасни ефективни и одржливи резултати.
 
 
 
РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ И ДОСТИГНУВАЊА ВО РАМКИТЕ НА ПРОГРАМАТА
 
Активности за зголемување на бројот на жени во политиката и раководни функции – семинари и обуки
 
Организирани 47 обуки и семинари со 1146 учеснички преку регионалната програма за политичко јакнење на жените, “Жените тоа го можат”
 
ТОТ: Едукациија на едукатори од програмата ,,Жените тоа го Можат – политичко јакнење
 
Други организирани семинари и обуки
 
ТОТ: Едукациија за Родовите концепти - Сензибилизација на прашањата род и пол - работа со средношколци и млади
 
Обука: Меѓународна тренинг работилница - Мониторинг на имплементација на Резолуцијата 1325ОН - Косово, БИХ и Р.Македонија
 
Обука - Резолуција 1325 имплементација и мониторинг - тренинг работилница за преставници/чки од 19 граѓански организации од локалните заедници на Р. Македонија (2005)
 
Активности - обуки за запознавање со Резолуцијата 1325 и други меѓународни документи за преставници/чки од граѓанските организации од локалните заедници на Р. Македонија (2004- 2005)
 
Семинар : “Институционални мехнизими за постигнување на родовата рамноправност во Р.Македонија” 4-5 и 6 Јуни 2004 год. Хотел Дрим Струга
 
Обука: Ненасилна разработка на конфликти и изградба на мирот - креативен пристап кон конфликтите и вештини на ненасилната комуникација ( 2004) СЕМИНАР: Мир во себе - Мир со сите
 
Семинар: “Медиумите ваш партнер во контакти со јавноста 2”
 
Семинар: “Медиумите ваш партнер во контакт со јавноста 1”
 
Семинар: “Мрежи и умрежување”
 
Семинар: “Ако жените добиваат кој губи”
 
Семинар: “Родови предизвици - феминизмот како политика и определба”
 
Циклус од 4 семинари “Повеке жени во власта”(2001)
 
Иницијативи и активности за унапредување и заштита на женските човекови права во локалните заедници на Р. Македонија
 
МУЛТИЕТНИЧКИ РАБОТИЛНИЦИ: одржани 1.200 работилници со над 19.000 учеснички
 
ТРКАЛЕЗНИ МАСИ: Организирани 63 тркалезни маси со 2120 учеснички воведување на институционални механизми и афирмативни мерки - за унапредување на демократските процеси, човековите/женските права и родовата рамноправност
 
ТРИБИНИ: Одржани 89 Трибини со 4387учесници/чки на теми од женските човекови права и рамноправното учеството на жените во донесување на политички одлуки и активна партиципација во развојот на заедницата
 
КОНФЕРЕНЦИИ И ПАНЕЛИ: Одржани 28 национални и локални конференции и панели за унапредување на женските човекови права, демократските процеси и постигнување на родовата рамноправност со 1.576 учесници/чки
 
Национална Конференција “Жените во политиката” (2004)
 
Организирани конференции во 10 локални заедници со 808 учесници на тема: Зголемувањето на бројот на жени во политиката и раководни позиции (ноември - декември 2004)
 
Национална конференција: ,,Достигнување и предизвици на женското организирање и делување во Македонија( 2002)
 
Активизам за елиминирање на родовото и семејното насилство
 
Насилство врз жените и семејното насилство
 
Предизборни активности за унапредување на граѓанските и политички права на жените
 
Активности за искоренување на феноменот на семејно гласање и гласање во име на друг
 
Организирани 7 панели-дискусии со 60 кандидатки од изборните листи на политичките партии и женското гласачко тело во 7 локални заедници на Р. Македонија ( 2005)
 
Активности за поддршка на руралните жени за правилно и самостојно - демократско искористување на правото на глас - Парламентарни избори 2006
 
Едукација на 58.541жени со право на глас со пристап “Врата до Врата” во 188 рурални средини на Р.Македонија( 2002-2004)
 
Нашиот глас одлучува Едукација на 22.894 жени со пристап “Врата до врата” за освестување за женските и политичките права
 
Родовата рамноправност во локалната самоуправа - влијание за зајакнување и подобрување на работата на родовите комисии
 
Активности и влијание за инплементација / подобрување на институционалните механизми за постигнување на родовата рамноправност
 
Јавно застапување за донесување на иституционални механизми за постигнувањето на родовата рамноправност во Р. Македонија
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antiko.org.mk - Изработка 2011 година. Сите права се задржани.