Институционален грант Цивика Мобилитас

Здружени сили за заеднички интереси

Вклучување на жени од етнички заедници на пазарот на трудот

Економско јакнење на жени во две општини

Преку младински активизам кон соживот на различностите во заедницата

Поврзување и зајакнување на жените граѓански организации од Западен Балкан кои работат на правата на жените и родовата еднаквост

Политичко зајакнување на жените Ромки „Жените Ромки тоа го можат“

Институционална поддршка за реализирање на годишната програма на ЖГИ АНТИКО во рамките на програмата CIVICA Mobilitas

Преку едукација и зајакнување кон социјално вклучување и активно граѓанство
 
 
сабота, 13 април 2024
ПРОЕКТ: ЖЕНИТЕ И ОПШТЕСТВОТО - РОДОВА РАМНОПРАВНОСТ - УНАПРЕДУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА НА ЖЕНИТЕ
 
Реализирана активност:
Циклус од 4 семинари “Повеке жени во власта”(2001)
Датум:
 
 
Јакнење на свеста - градење на капацитети за унапредувањето на родовата рамноправност во Р. Македонија (18 семинари и обуки)
 
Циклус од 4 семинари “Повеке жени во власта”(2001)

Општи цели:

1. Јакнење на позицијата на жените во политиката и во одлучувачки структури.
2. Развивањена меѓуетничката соработка и женската солидарност помеѓу жени од политичките патии од различни етнички групи имплементатори - А.У.С.Ж. “Женска Акција” во партнерство со Антико-2001.

Во текот на 2001 (за време на вооружаниот конфликт во Македонија) во партнерство со А.У.С.Ж. “Женска Акција”, Антико даде поддршка за организирање и спроведување на циклус од 4 семинари со наслов “Повеќе жени во власта”.

Целни групи:
36 жени од 20 политички партии од различни географски региони, политички опции и различен етнички состав. и 250 жени учеснички од ограноците на политичките партии, НВО, локална администација,и други релевантни структури преку во 8 - те одржани средби на локално ниво.

Фацилитатори: експерти/тки од Македонија, ЈУ- регионот, Холандија и Шведска.

Специфични цели:
 • Давање на придонес кон зајакнувањето на позицијата на жените во политиката и во одлучувачките структури
 • Дефинирање на родовата димензија на женското политичко ангажирање
 • Придонес кон зголемување на моќта на жените во внатрепартиските структури преку воспоставување на соработка помеѓу жените од различни партии и етнички групи со цел на заедничко делување во постигнувањето на родовата рамноправност, меѓуетничката толеранција и изградба на мирот во заедниците
 • Придонес кон забрзувањето на процесот на формирање на женски форуми во рамките на политичките партии(градење на женска инфра структура)
Активности: Организирање на 4 тродневни семинари организирани во
 • Печатење и дистрибуција на 4 прирачници со цел да се мутиплицираат знаењата и искуствата со други жени и структури во рамките на политичките партии. Прирачниците се печатеа на македонски, албанаски и англиски јазик.
 • Фолуап активности : состаноци и тркаслезни маси во 8 локални заедници на Р.М. на теми Воспоставување на комуникација, поддршка и соработка помеѓу жените од П.П. и женските НВО со цел да се даде придонес во формирањето на женска инфра структура во рамките на партијата
 • Лобирање и јавно застапување во П.П. за формирање на женски форуми во партиските стуктури.
 • Медиумска презентација
Достигнувања:
Во рамките на 4 тродневни обуки 36 учеснички кои ги следеа семинарите преку размена на искуства и едукација ги зајакнаа своите индивидуални капацитети за политичко управувачките способности, а и вештините и капацитетите да влијаат на подобрувањето на женската инфраструктура во нивните партиски редови.
 
 • Учесничките се инфомираа, мотивираа и стекнаа нови знаења и вештини како да влијаат на воведување на родовата перспектива во нивните политички партии, како да зајакнат и унапредат женското вмрежување, поддршка, солидарност, комуникација со други жени од П.П., женски групи во заедниците кои работат на родовите прашања и унапредувањето на положбата на жените .
 • Жените учеснички на семинарите (во период кога Македонија беше заветена со меѓуетнички воен конфликт) создадоа креативна, конструктивна и срдечна работна атмосвера на заедништво, женска поддршка, меѓусебно разбирање и толеранција. Тие ги зајакнаа сопствените капацитети и преку фолуап активности и акции во нивните партии дадоа голем придонес за зајакнувањето на позицијата на жените и дефинирање на родовата димензија на женското политичко ангажирање.
 • 250 жени од политичките парти, НВО-те и други структури и институции беа вклучени во 8 последователни активности.
Последователните активности беа организирани и спроведени преку воспоствување на соработка и давање на поддршка од страна на градоначалниците, локалната самоуправа, раководствата на партиските ограноци, директори на културни домови и други институции.
 
 
 
РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ И ДОСТИГНУВАЊА ВО РАМКИТЕ НА ПРОГРАМАТА
 
Активности за зголемување на бројот на жени во политиката и раководни функции – семинари и обуки
 
Организирани 47 обуки и семинари со 1146 учеснички преку регионалната програма за политичко јакнење на жените, “Жените тоа го можат”
 
ТОТ: Едукациија на едукатори од програмата ,,Жените тоа го Можат – политичко јакнење
 
Други организирани семинари и обуки
 
ТОТ: Едукациија за Родовите концепти - Сензибилизација на прашањата род и пол - работа со средношколци и млади
 
Обука: Меѓународна тренинг работилница - Мониторинг на имплементација на Резолуцијата 1325ОН - Косово, БИХ и Р.Македонија
 
Обука - Резолуција 1325 имплементација и мониторинг - тренинг работилница за преставници/чки од 19 граѓански организации од локалните заедници на Р. Македонија (2005)
 
Активности - обуки за запознавање со Резолуцијата 1325 и други меѓународни документи за преставници/чки од граѓанските организации од локалните заедници на Р. Македонија (2004- 2005)
 
Семинар : “Институционални мехнизими за постигнување на родовата рамноправност во Р.Македонија” 4-5 и 6 Јуни 2004 год. Хотел Дрим Струга
 
Обука: Ненасилна разработка на конфликти и изградба на мирот - креативен пристап кон конфликтите и вештини на ненасилната комуникација ( 2004) СЕМИНАР: Мир во себе - Мир со сите
 
Семинар: “Медиумите ваш партнер во контакти со јавноста 2”
 
Семинар: “Медиумите ваш партнер во контакт со јавноста 1”
 
Семинар: “Мрежи и умрежување”
 
Семинар: “Ако жените добиваат кој губи”
 
Семинар: “Родови предизвици - феминизмот како политика и определба”
 
Циклус од 4 семинари “Повеке жени во власта”(2001)
 
Иницијативи и активности за унапредување и заштита на женските човекови права во локалните заедници на Р. Македонија
 
МУЛТИЕТНИЧКИ РАБОТИЛНИЦИ: одржани 1.200 работилници со над 19.000 учеснички
 
ТРКАЛЕЗНИ МАСИ: Организирани 63 тркалезни маси со 2120 учеснички воведување на институционални механизми и афирмативни мерки - за унапредување на демократските процеси, човековите/женските права и родовата рамноправност
 
ТРИБИНИ: Одржани 89 Трибини со 4387учесници/чки на теми од женските човекови права и рамноправното учеството на жените во донесување на политички одлуки и активна партиципација во развојот на заедницата
 
КОНФЕРЕНЦИИ И ПАНЕЛИ: Одржани 28 национални и локални конференции и панели за унапредување на женските човекови права, демократските процеси и постигнување на родовата рамноправност со 1.576 учесници/чки
 
Национална Конференција “Жените во политиката” (2004)
 
Организирани конференции во 10 локални заедници со 808 учесници на тема: Зголемувањето на бројот на жени во политиката и раководни позиции (ноември - декември 2004)
 
Национална конференција: ,,Достигнување и предизвици на женското организирање и делување во Македонија( 2002)
 
Активизам за елиминирање на родовото и семејното насилство
 
Насилство врз жените и семејното насилство
 
Предизборни активности за унапредување на граѓанските и политички права на жените
 
Активности за искоренување на феноменот на семејно гласање и гласање во име на друг
 
Организирани 7 панели-дискусии со 60 кандидатки од изборните листи на политичките партии и женското гласачко тело во 7 локални заедници на Р. Македонија ( 2005)
 
Активности за поддршка на руралните жени за правилно и самостојно - демократско искористување на правото на глас - Парламентарни избори 2006
 
Едукација на 58.541жени со право на глас со пристап “Врата до Врата” во 188 рурални средини на Р.Македонија( 2002-2004)
 
Нашиот глас одлучува Едукација на 22.894 жени со пристап “Врата до врата” за освестување за женските и политичките права
 
Родовата рамноправност во локалната самоуправа - влијание за зајакнување и подобрување на работата на родовите комисии
 
Активности и влијание за инплементација / подобрување на институционалните механизми за постигнување на родовата рамноправност
 
Јавно застапување за донесување на иституционални механизми за постигнувањето на родовата рамноправност во Р. Македонија
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antiko.org.mk - Изработка 2011 година. Сите права се задржани.