Институционален грант Цивика Мобилитас

Здружени сили за заеднички интереси

Вклучување на жени од етнички заедници на пазарот на трудот

Економско јакнење на жени во две општини

Преку младински активизам кон соживот на различностите во заедницата

Поврзување и зајакнување на жените граѓански организации од Западен Балкан кои работат на правата на жените и родовата еднаквост

Политичко зајакнување на жените Ромки „Жените Ромки тоа го можат“

Институционална поддршка за реализирање на годишната програма на ЖГИ АНТИКО во рамките на програмата CIVICA Mobilitas

Преку едукација и зајакнување кон социјално вклучување и активно граѓанство
 
 
петок, 19 јули 2024
ПРОЕКТ: ЖЕНИТЕ И ОПШТЕСТВОТО - РОДОВА РАМНОПРАВНОСТ - УНАПРЕДУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА НА ЖЕНИТЕ
 
Реализирана активност:
Обука: Меѓународна тренинг работилница - Мониторинг на имплементација на Резолуцијата 1325ОН - Косово, БИХ и Р.Македонија
Датум:
 
 
Јакнење на свеста - градење на капацитети за унапредувањето на родовата рамноправност во Р. Македонија (18 семинари и обуки)
 
Обука: Меѓународна тренинг работилница - Мониторинг на имплементација на Резолуцијата 1325ОН - Косово, БИХ и Р.Македонија

Од 19-21. 04. 2005 година Хотел “Континентал”- Скопје, Антико во соработка со УНИФЕМ организираа тренинг работилница за 25 преставнички од владините и невладините структури од Бих, Косово и Македонија. Тренингот го фацилитира меѓународната експертка Ангела Мацкаѕ - советничка на УНИФЕМ.

Цели и а ктивности:
1. Зголемување на знаењата, вештините и способностите за мониторирање на имплементација на Резолуцијата 1325 СЦР - ОН
  • Детално запознавање со Резолуцијата СЦР-ОН -1325
  • Размена на информации за спроведените иницијативи за инплементирање на Резолуцијата на СЦР - ОН - 1325 во другите земји
  • Одредување на клучни теми кои се од интерес за спроведување на приоритетни активности и чекори за развој на иницијативи за имплементација
  • Развивање на стратегии за успешна инплементација и мониторирање
  • Истражување на основите за ефективна комуникација.
2. Унапредување на локалното, регионалното и глобалното вмрежување и организирање и мировно делување во регионот.


Целни групи:
Жени од владините институции и граѓанските организации од БИХ, Косово, Р.Македонија.
 
Достигнувања и резултати
 
Учесничките на тренингот преку интерактивна работа под раководство на експертката со меѓународно искуство Ангела Мацкаѕ ги зголемија знаењата и вештините за техниките на мониторирањето и имплементацијата на оваа резолуција. Преку презентации и работа по групи поделени по земји, се даде придонес во аспект на финализирање на работните планови за секоја земја посебно, имајки го предвид контекстот и спецификите на земјите учеснички од регионот.
 
Работните групи работаја во мешан состав, односно секоја група беше сочинета од преставнички од релевантните владини институции и преставнички од граѓанските организации кои работат во областа на женските прашања од земјата учесничка . А освен оваа се реализираа вежби и активности во мешан состав - односно меѓу сите преставнички од земјите на регионот . Во пленарните сесиси се одвиваше многу корисна и плодна дискусија и дебата која помогна да се одредат приоритетите при градењето на адекватна стратегија за делување како на национално ниво така и во меѓународно ниво.

На оваа тренинг работилница исто така се одредија и временските рокови, а се избра релевантна работна стратегија прилагодена кон контекстот и специфичностите на секоја земја. Една од многу важните моменти беше и придонесот кон регионалната соработка и заедничко делување за воспоставувањето ,продлабочувањето и градењто на нови мостови на заедништво во однос на зголемувањето на ефикасно делување за градењето на мирот и безбедноста во регионот и пошироко, како и имплементација на Резолуцијата на СЦР ОН 1325.
 
Исто така, еден од придобивките на оваа активност беше и фацилитирањето на унапредувањето на партнерството помеѓу владините структури и граѓанскиот сектор со цел да се зголемат женските човекови права и да се поддржи градењето на мирот и помирувањето на локално и регионално ниво. Се зголеми протокот на информации и искуства, се унапреди вмрежувањето и заедничкото делување на локално и регионално ниво.
На тренинг работилницата учествуваше и тимот на канцеларијата на УНИФЕМ - Косово. Логистичка поддшка за организирање на настаните даде тимот на канцелариите на Антико од Скопје и Гостивар.
 
 
 
РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ И ДОСТИГНУВАЊА ВО РАМКИТЕ НА ПРОГРАМАТА
 
Активности за зголемување на бројот на жени во политиката и раководни функции – семинари и обуки
 
Организирани 47 обуки и семинари со 1146 учеснички преку регионалната програма за политичко јакнење на жените, “Жените тоа го можат”
 
ТОТ: Едукациија на едукатори од програмата ,,Жените тоа го Можат – политичко јакнење
 
Други организирани семинари и обуки
 
ТОТ: Едукациија за Родовите концепти - Сензибилизација на прашањата род и пол - работа со средношколци и млади
 
Обука: Меѓународна тренинг работилница - Мониторинг на имплементација на Резолуцијата 1325ОН - Косово, БИХ и Р.Македонија
 
Обука - Резолуција 1325 имплементација и мониторинг - тренинг работилница за преставници/чки од 19 граѓански организации од локалните заедници на Р. Македонија (2005)
 
Активности - обуки за запознавање со Резолуцијата 1325 и други меѓународни документи за преставници/чки од граѓанските организации од локалните заедници на Р. Македонија (2004- 2005)
 
Семинар : “Институционални мехнизими за постигнување на родовата рамноправност во Р.Македонија” 4-5 и 6 Јуни 2004 год. Хотел Дрим Струга
 
Обука: Ненасилна разработка на конфликти и изградба на мирот - креативен пристап кон конфликтите и вештини на ненасилната комуникација ( 2004) СЕМИНАР: Мир во себе - Мир со сите
 
Семинар: “Медиумите ваш партнер во контакти со јавноста 2”
 
Семинар: “Медиумите ваш партнер во контакт со јавноста 1”
 
Семинар: “Мрежи и умрежување”
 
Семинар: “Ако жените добиваат кој губи”
 
Семинар: “Родови предизвици - феминизмот како политика и определба”
 
Циклус од 4 семинари “Повеке жени во власта”(2001)
 
Иницијативи и активности за унапредување и заштита на женските човекови права во локалните заедници на Р. Македонија
 
МУЛТИЕТНИЧКИ РАБОТИЛНИЦИ: одржани 1.200 работилници со над 19.000 учеснички
 
ТРКАЛЕЗНИ МАСИ: Организирани 63 тркалезни маси со 2120 учеснички воведување на институционални механизми и афирмативни мерки - за унапредување на демократските процеси, човековите/женските права и родовата рамноправност
 
ТРИБИНИ: Одржани 89 Трибини со 4387учесници/чки на теми од женските човекови права и рамноправното учеството на жените во донесување на политички одлуки и активна партиципација во развојот на заедницата
 
КОНФЕРЕНЦИИ И ПАНЕЛИ: Одржани 28 национални и локални конференции и панели за унапредување на женските човекови права, демократските процеси и постигнување на родовата рамноправност со 1.576 учесници/чки
 
Национална Конференција “Жените во политиката” (2004)
 
Организирани конференции во 10 локални заедници со 808 учесници на тема: Зголемувањето на бројот на жени во политиката и раководни позиции (ноември - декември 2004)
 
Национална конференција: ,,Достигнување и предизвици на женското организирање и делување во Македонија( 2002)
 
Активизам за елиминирање на родовото и семејното насилство
 
Насилство врз жените и семејното насилство
 
Предизборни активности за унапредување на граѓанските и политички права на жените
 
Активности за искоренување на феноменот на семејно гласање и гласање во име на друг
 
Организирани 7 панели-дискусии со 60 кандидатки од изборните листи на политичките партии и женското гласачко тело во 7 локални заедници на Р. Македонија ( 2005)
 
Активности за поддршка на руралните жени за правилно и самостојно - демократско искористување на правото на глас - Парламентарни избори 2006
 
Едукација на 58.541жени со право на глас со пристап “Врата до Врата” во 188 рурални средини на Р.Македонија( 2002-2004)
 
Нашиот глас одлучува Едукација на 22.894 жени со пристап “Врата до врата” за освестување за женските и политичките права
 
Родовата рамноправност во локалната самоуправа - влијание за зајакнување и подобрување на работата на родовите комисии
 
Активности и влијание за инплементација / подобрување на институционалните механизми за постигнување на родовата рамноправност
 
Јавно застапување за донесување на иституционални механизми за постигнувањето на родовата рамноправност во Р. Македонија
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antiko.org.mk - Изработка 2011 година. Сите права се задржани.