Институционален грант Цивика Мобилитас

Здружени сили за заеднички интереси

Вклучување на жени од етнички заедници на пазарот на трудот

Економско јакнење на жени во две општини

Преку младински активизам кон соживот на различностите во заедницата

Поврзување и зајакнување на жените граѓански организации од Западен Балкан кои работат на правата на жените и родовата еднаквост

Политичко зајакнување на жените Ромки „Жените Ромки тоа го можат“

Институционална поддршка за реализирање на годишната програма на ЖГИ АНТИКО во рамките на програмата CIVICA Mobilitas

Преку едукација и зајакнување кон социјално вклучување и активно граѓанство
 
 
вторник, 21 мај 2024
ПРОЕКТ: ЖЕНИТЕ И ОПШТЕСТВОТО - РОДОВА РАМНОПРАВНОСТ - УНАПРЕДУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА НА ЖЕНИТЕ
 
Реализирана активност:
Активности - обуки за запознавање со Резолуцијата 1325 и други меѓународни документи за преставници/чки од граѓанските организации од локалните заедници на Р. Македонија (2004- 2005)
Датум:
 
 
Јакнење на свеста - градење на капацитети за унапредувањето на родовата рамноправност во Р. Македонија (18 семинари и обуки)
 
Активности - обуки за запознавање со Резолуцијата 1325 и други меѓународни документи за преставници/чки од граѓанските организации од локалните заедници на Р. Македонија (2004- 2005)

Резолуција- 1325СЦР-ОН- Жени мир и сигурност

Женска граѓанска иницијатива Антико во склоп на проектот “Мир во себе мир со сите” 2004-2005 година спроведе низа на активности кои имаа за цел:
Раководните структури, активистките, членките и волонтерките на граѓанскиот сектор, а и пошироката јавност да се запознаат со Резолуцијата на СЦР ОН 1325 како и со други меѓународни документи и конвенции (ЦЕДАЊ) кои се однесуваат на женските човекови права.

Со цел лобирање и јавно застапување за сензибилизирање на релеватните владини институции за имплементација на меѓународните документи и инкорпоририрањето на Резолуцијата 1325 СЦР домашната законска регулатива и нејзина примена во пракса., се реализираа и средби со преставници од надлежните институции кои се одговорни за третирање на овие прашања како што е МТСП- одделение за родова рамноправност, Министерството за надворешни работи одделение за човекови права, Канцелариријата на Високиот комесар за човекови права на ОН во Скопје и дрг.релевантни институции.
 
Активности во рамките на иницијативата:
 
Со цел граѓанскиот сектор - особено женските групи и организации, да ги зголемат своите знаења, вештини и перформанси за ефективното и успешно делување во однос на градењето на мирот во заедницата преку елиминирањето на родовата дискриминација и подобрувањето на положбата на жените во општеството, Антико спроведе низа на активности. главните активности на иницијатива беа:
 
 • Истражување- анкета со стуктури од граѓанскиот сектор во однос на знаењата и примената на Резолуцијата 1325 во пракса.
 • Aнализа на истаражувањето
 • Дизајнирање на семинар и работилници врз основа на добиените резултати од анализата
 • Лобирање и јавно застапување во владини институции
 • Посета на владини институции Министерство за надворешни работи -одделение за човекови права, Министрство за труд и социална политика - одделение за Родова рамноправност, дистрибуција на матријали за Резолуцијата 1325СЦР-ОН и барање за воспоствување на соработка со цел да се имплементираат овие меѓународни докумети
 • Организирање и одржување на еден семинар (18.12.2004 ) и 8 тренинг работилници во локалните заедници.
 • Дистибуција на информативни и едукативни маретијали
 
Резултати од спроведените активности:
 
ИСТРАЖУВАЊЕ
 
Истражувањето покажа дека:

1. 91 % од анкетираните изјавуваат дека слушнале за овие документи, но не ги применувале во својата работа. Додека 9% воопшто не слушнале.
2. 13% од нив кои слушнале, мислат дека имаат доволно информации и знаења за овие меѓународни документи.
3. додека 87% изјавуваат дека не се запознаети со содржината на овие документи или имаат многу малку знаења.
4. 95% од анкетираните женски организации би сакале да дознаат повеќе за овие документи.
5. додека анкетирани лица од граѓанскиот сектор кои не работат на женските прашања само 29% сметаат дека е важно да се запознаат со овие документи и би учествувале на вакви семинари.
 
СЕМИНАР
Скопје Хотел “Арка” 18-12-2004 каде присуствуваа 29 учеснички преставнички од НВО кои работат на женските прашања.

Цели на семинарот:
 • Запознавање на соодносот на Резолуцијата 1325 и специфичните приоритети на жените во нашата земја
 • Препознавање и отварање на дискусија за активностите кои се реализирани за имплементација на овој документ од страна на НВО и од страна на државни институции
 • Препознавање на врската кои покрива Резолуцијата и други значајни рамки за унапредување на женските права (ЦЕДОЊ, Милениумски развојни цели, Пекинска платформа за акција и дрг.)
 • Развивање на идни домашни и регионални активности и стратегии за воспоствување на соработка и вмрежување.
Семинарот беше интерактивен со презентации, пленарни сесии и работа во мали групи поделени по теми и вежби. На крајот на семинарот се сумиШе работата на групи те и донесените заклучоци и се дадоа препораки за покренување на нови инициативи во однос на третирањето на оваа прашање.
 
Резултати од работата на групите во семинарот:
Состојби - предизвици барања
 
1. Барање до владата
Донесување на институционални механизми за постигнување на родова рамноправност како што се:

1. Закон за еднакви можности, Министрество за родови прашања.
2. Правобранител за родови прашања, родови комисии на локално ниво.
3. Закон за искоренување на родовото и семејното насилство.
4. Применлива и ефективна Национална стратегија за постигнување на родова рамноправност ( НАП), вклучување на Резолуцијата СЦР-ОН 1325 во системот на програмско спроведување и во НАП за постигнување народовата рамноправност, родово буџетирање, зголемување на бројот на жени на раководни позиции во парламент, министрства, локална самоуправа, жени - дипломати амбасодорки, жени во мировни мисии.
5. Зголемување на активностите на мрежата на Антико и други НВО за донесување на закон за еднакви можности - јавно застапување.
6. донесување на стратегија и воведување на институција за соработка на граѓанскиот сектор со владата.
7. Градење и зголемување на капацитети на НВО (едукација, освестување, зајакнување и мотивирање).
8. Лобирање и јавно застапување во однос на сензибилизирањето и вршење на притисок до релевантните владини институции - воспоствување на соработка.
9. Подигање на јавната свест.
10. Формирање на локални и регионални мрежи.
11. Зголемување на соработката со ОН институциите во земјата.
12. Зголемување на регионалната соработка преку иницирање на заеднички активности.
 
2. Барања до ОН
 • одредување на временска рамка за доставување на извештаји од страна на владите
 • зголемување на бројот на жени во мировни мисии
 • зголемување на бројот на жени во раководни позиции во мировните мисии
 • зголемување на соработката на преставниците на ОН институциите во земјата со НВО и владините структури преку иницирање на заеднички проекти за унапрадувањето на правата на жените и донесување на институционални механизми за постигнување на родовата рамноправност
 • поддршка на ОН институциитево земјата за градење на капацитети на НВО и владините институции.
ИМАЈЌИ ГИ ПРЕДВИД ПРЕПОРАКИТЕ И ЗАКЛУЧОЦИТЕ КОИ ПРИЗЛЕГУВАОД ОВОЈ СЕМИНАР И ОД 8-те ОДРЖАНИ РАБОТИЛНИЦИ НА ЛОКАЛНО НИВО, ТИМОТ НА АНТИКОИЗГОТВИ СТАРЕГИЈА ЗА КРАТКОРОЧНО И ДОЛГОРОЧНО ДЕЛУВАЊЕ ВО ОДНОС НА ИДЕНТИФИКУВАНИТЕ ПОТРЕБИ И ПРИОРИТЕТИ.

еден од многубројните заклучоци на овој семинар беше и: да се покрене инициатива од страна на Антико за зголемување на регионалната соработка во оваа област. Да се спроведат дополнителни активности за формира една и Регионална мировна лоби група која ке работи на промоцијата и градењето на мирот на регионот и пошироко. Антико за да се реализира оваа цел испрати писмо и побара поддршка од УНИФЕМ во седиште во Братислава- Словачка, како и КТК и Пакс Кристи Холандија. Од Унифем одговорија позитивно и ја поддржаа регионална конференција која се одржа април 2005 во Скопје во соработка со Унифем.
 
 
 
РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ И ДОСТИГНУВАЊА ВО РАМКИТЕ НА ПРОГРАМАТА
 
Активности за зголемување на бројот на жени во политиката и раководни функции – семинари и обуки
 
Организирани 47 обуки и семинари со 1146 учеснички преку регионалната програма за политичко јакнење на жените, “Жените тоа го можат”
 
ТОТ: Едукациија на едукатори од програмата ,,Жените тоа го Можат – политичко јакнење
 
Други организирани семинари и обуки
 
ТОТ: Едукациија за Родовите концепти - Сензибилизација на прашањата род и пол - работа со средношколци и млади
 
Обука: Меѓународна тренинг работилница - Мониторинг на имплементација на Резолуцијата 1325ОН - Косово, БИХ и Р.Македонија
 
Обука - Резолуција 1325 имплементација и мониторинг - тренинг работилница за преставници/чки од 19 граѓански организации од локалните заедници на Р. Македонија (2005)
 
Активности - обуки за запознавање со Резолуцијата 1325 и други меѓународни документи за преставници/чки од граѓанските организации од локалните заедници на Р. Македонија (2004- 2005)
 
Семинар : “Институционални мехнизими за постигнување на родовата рамноправност во Р.Македонија” 4-5 и 6 Јуни 2004 год. Хотел Дрим Струга
 
Обука: Ненасилна разработка на конфликти и изградба на мирот - креативен пристап кон конфликтите и вештини на ненасилната комуникација ( 2004) СЕМИНАР: Мир во себе - Мир со сите
 
Семинар: “Медиумите ваш партнер во контакти со јавноста 2”
 
Семинар: “Медиумите ваш партнер во контакт со јавноста 1”
 
Семинар: “Мрежи и умрежување”
 
Семинар: “Ако жените добиваат кој губи”
 
Семинар: “Родови предизвици - феминизмот како политика и определба”
 
Циклус од 4 семинари “Повеке жени во власта”(2001)
 
Иницијативи и активности за унапредување и заштита на женските човекови права во локалните заедници на Р. Македонија
 
МУЛТИЕТНИЧКИ РАБОТИЛНИЦИ: одржани 1.200 работилници со над 19.000 учеснички
 
ТРКАЛЕЗНИ МАСИ: Организирани 63 тркалезни маси со 2120 учеснички воведување на институционални механизми и афирмативни мерки - за унапредување на демократските процеси, човековите/женските права и родовата рамноправност
 
ТРИБИНИ: Одржани 89 Трибини со 4387учесници/чки на теми од женските човекови права и рамноправното учеството на жените во донесување на политички одлуки и активна партиципација во развојот на заедницата
 
КОНФЕРЕНЦИИ И ПАНЕЛИ: Одржани 28 национални и локални конференции и панели за унапредување на женските човекови права, демократските процеси и постигнување на родовата рамноправност со 1.576 учесници/чки
 
Национална Конференција “Жените во политиката” (2004)
 
Организирани конференции во 10 локални заедници со 808 учесници на тема: Зголемувањето на бројот на жени во политиката и раководни позиции (ноември - декември 2004)
 
Национална конференција: ,,Достигнување и предизвици на женското организирање и делување во Македонија( 2002)
 
Активизам за елиминирање на родовото и семејното насилство
 
Насилство врз жените и семејното насилство
 
Предизборни активности за унапредување на граѓанските и политички права на жените
 
Активности за искоренување на феноменот на семејно гласање и гласање во име на друг
 
Организирани 7 панели-дискусии со 60 кандидатки од изборните листи на политичките партии и женското гласачко тело во 7 локални заедници на Р. Македонија ( 2005)
 
Активности за поддршка на руралните жени за правилно и самостојно - демократско искористување на правото на глас - Парламентарни избори 2006
 
Едукација на 58.541жени со право на глас со пристап “Врата до Врата” во 188 рурални средини на Р.Македонија( 2002-2004)
 
Нашиот глас одлучува Едукација на 22.894 жени со пристап “Врата до врата” за освестување за женските и политичките права
 
Родовата рамноправност во локалната самоуправа - влијание за зајакнување и подобрување на работата на родовите комисии
 
Активности и влијание за инплементација / подобрување на институционалните механизми за постигнување на родовата рамноправност
 
Јавно застапување за донесување на иституционални механизми за постигнувањето на родовата рамноправност во Р. Македонија
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antiko.org.mk - Изработка 2011 година. Сите права се задржани.