Институционален грант Цивика Мобилитас

Здружени сили за заеднички интереси

Вклучување на жени од етнички заедници на пазарот на трудот

Економско јакнење на жени во две општини

Преку младински активизам кон соживот на различностите во заедницата

Поврзување и зајакнување на жените граѓански организации од Западен Балкан кои работат на правата на жените и родовата еднаквост

Политичко зајакнување на жените Ромки „Жените Ромки тоа го можат“

Институционална поддршка за реализирање на годишната програма на ЖГИ АНТИКО во рамките на програмата CIVICA Mobilitas

Преку едукација и зајакнување кон социјално вклучување и активно граѓанство
 
 
петок, 19 јули 2024
Институционална поддршка за реализирање на годишната програма на ЖГИ АНТИКО во рамките на програмата CIVICA Mobilitas
Датум: 
 
 

Имплементирана од страна на – ЦИРа и финансирана од Швајцарската Агенција за Развој и Соработка (SDC) Планираните цели и активности на овој тригодишен проект кој поцна со реализација 2010 год. се насочени кон ефективно реализирање на проеектните активности на постоечките четири програмски подрачја на делување на АНТИКО, Имплементацијата на програмата преставува континуитет во зајакнувањето на организациските и институционалните капацитети на извршната канцеларија и на мрежата на АНТИКО, односно за развојот на капацитетите и ресурсите на индивидуалните членки на мрежата - Г.О. кои работат на локално ниво.

Овој проект истовремено создава оптимални можности за реализирање на голем дел програмските содржини ип роектните активности планирани во годишната програма на Антико за 2012 година Во рамките на програмата за 2012 год. АНТИКО ќе работи на: - инкорпорирање на родовата перспектива во политиките и програмите на институциите, ЕЛС, политичките партиии (лобирање и застапување за унапредување на законската регулатива, спроведување на анализи и истражувања, зајакнување на капацитетите на членките/овите на политичките партии, членовите на Комисиите за еднакви можности на жените и мажите на локално ниво, локалната администрација и други клучни актери во заедниците) - зголемување на родовата свесност и капацитетите на претставниците од релевантните институции за препознавање на родовите прашања и потреби - политичко зајакнување на жените од различни ентитети за активно учество во политичките процеси и структурите на одлучување - социјална инклузија и поттикнување на активизмот кај жените од руралните средини и маргинализираните групи на жени - придонес кон градењето на мирот преку промоција на ненасилството, мултиетничката соработка и афирмација на родовата ( феминистичка) идеологија и политика, во локални и глобални рамки, како и промовирање и имплементација на Резолуцијата на ОН 1325 - подигање на јавната свест за превенција и заштита од родово базираното насилство, вклучувајќи и сензибилизирање на младата популација преку формирање на позитивни ставови за родовите улоги и концепти, елиминирање на родовите предрасуди и стереотипи и почитување на човековите права и слободи - развој на волонтерската пракса, како можност за младите да се едуцираат, да стекнат нови знаења, искуства и способности корисни за нивниот понатамошен професионален и општествен ангажман

 
 
РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ И ДОСТИГНУВАЊА ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ
 
 
 
- Родова рамноправност во локалната заедница - проект во соработка со GFW
- Кампања: Мобинг, информирај се и препознај го!
www.mobbingnet.org
04.7.2009 - Хотел Александар Палас Скопје,
Меѓународна Конференција,, Мир и безбедност,-феминистичка алтернатива- Антико 10 Години во промоцијата на културата мирот и ненасилството преку општествено вклучување на жените,,
29.11.2010 - Школа за Мултикултурализам
- Преку едукација и зајакнување кон социјално вклучување и активно граѓанство
- Институционална поддршка за реализирање на годишната програма на ЖГИ АНТИКО во рамките на програмата CIVICA Mobilitas
- Политичко зајакнување на жените Ромки „Жените Ромки тоа го можат“
- Поврзување и зајакнување на жените граѓански организации од Западен Балкан кои работат на правата на жените и родовата еднаквост
20.12.2013 - Преку младински активизам кон соживот на различностите во заедницата
30.4.2015 - Економско јакнење на жени во две општини
20.1.2016 - Вклучување на жени од етнички заедници на пазарот на трудот
18.1.2016 - Здружени сили за заеднички интереси
01.1.2017 - Институционален грант Цивика Мобилитас
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antiko.org.mk - Изработка 2011 година. Сите права се задржани.