Hotel Alexander Palace Skopje
International Conference "Peace and Security - Feminist Alternative - Antico 10 years of promotion of Peace and Nonviolence Culture through Social Engagement of Women"

"Through Education and Strengthening toward Inclusion and Active Citizenship" - project in collaboration with UNIFEM

Campaign: Mobbing, get informed and recognize it!
www.mobbingnet.org
 
 
среда, 22 ноември 2017
INICIATIVA QYTETARE E FEMRAVE - ANTIKO
FORUMI PARË NË KOMUNËN E TEARCËS -TAKIM PARTICIPATIV - 07.11.2017

 
 
KONFERENCË NACIONALE NË TEMË: "NËPËRMJET AKTIVIZMIT TË TË RINJVE DREJT BASHKËJETESËS SË DALLIMEVE NË BASHKËSI" - 03.12.2013
Më 3 dhjetor, në ora 11:00 në Hotel Aleksandar Palace, u organizua Konferenca nacionale me titull: "Nëpërmjet aktivizmit të të rinjve drejt bashkëjetesës së dallimeve në bashkësi" e cila e shënojë fundin e projektit të financuar në kuadër të Instrumentit Evropian për të Drejtat e Njeriut (EIDHR) Në ngjarje, fjalim kishin: Ekselenca e tij Aivo Orav, Shef I Delegacionit të Unionit Evropian Z. Safet Neziri, Zëvendësminist&# ......
 
 
DEBAT E HAPUR NË SHKOLLËN E MESME “ARSENI JOVKOV” - 31.10.2013
Nxënësit e shkollës të mesme “Arseni Jovkov” prej Shkupi, në 31.10.2013 në kuadër të aksioneve lokale, organizuan debat nga fusha e multikulturalizmit: “Multikulturalizmi – a ka ardhmëri?. Së bashku me profesorët dhe prindërit diskutuan për përfitimet dhe implikimet të cilat multikulturalizmi i sjell me vete, por në fund unanimisht vendosën se kjo është një mënyrë e jetesës në shoqëritë multikulturore siç ë ......
 
 
DEBAT E HAPUR NË SHKOLLËN E MESME “ARSENI JOVKOV” - 31.10.2013
Nxënësit e shkollës të mesme “Arseni Jovkov” prej Shkupi, në 31.10.2013 në kuadër të aksioneve lokale, organizuan debat nga fusha e multikulturalizmit: “Multikulturalizmi – a ka ardhmëri?. Së bashku me profesorët dhe prindërit diskutuan për përfitimet dhe implikimet të cilat multikulturalizmi i sjell me vete, por në fund unanimisht vendosën se kjo është një mënyrë e jetesës në shoqëritë multikulturore siç ë ......
 
 
AKSION HUMANITAR MULTIETNIK I NXËNËSVE TË SHKOLLËS TË MESME “ARSENI JOVKOV” SHKUP - 28.10.2013
Në 28 tetor 2013 nxënësit e SHMK SHMQSH “Arseni Jovkov” prej Shkupi, organizuan aksion publik për mbledhjen e mjeteve finansiare, veshmbathje dhe lojra për fëmijët e Qendrës ditore për fëmij në rrugë nga Shuto Orizari. Të bashkuar në emër të humanizmit, nxënësit e kësaj shkolle multietnike mbajtën koncert bamirësie me muzikë maqedonase, shqipe, turke, rome dhe serbe. Publiku i kënaqur nga uniteti multietnik që nxënës ......
 
 
STUDENTËT DHE NXËNËSIT E SHKOLLAVE TË MESME TË BASHKUAR NË PROMOVIMIN E MULTIKULTURALIZMIT DHE VLERAVE TË PËRBASHKËTA - 22.10.2013
Iniciativa qytetare e femrave ANTIKO dhe shoqata Multikultura filluan me implementimin e aksioneve publike në kuadër të projektit “Nëpermjet aktivizmit të të rinjve drejt bashkëjetesës së shumëllojshmërive në bashkësi”. Qëllimi kryesor i projektit është rritja e rolit dhe aktivizmit të të rinjve në promovimin dhe praktikimin e vlerave të multikulturalizmit dhe bashkëjetesës në komunitet. Me këtë projekt ishin paraparë ......
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antiko.org.mk – Përpunimi viti 2011. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.