Институционален грант Цивика Мобилитас

Здружени сили за заеднички интереси

Вклучување на жени од етнички заедници на пазарот на трудот

Економско јакнење на жени во две општини

Преку младински активизам кон соживот на различностите во заедницата

Поврзување и зајакнување на жените граѓански организации од Западен Балкан кои работат на правата на жените и родовата еднаквост

Политичко зајакнување на жените Ромки „Жените Ромки тоа го можат“

Институционална поддршка за реализирање на годишната програма на ЖГИ АНТИКО во рамките на програмата CIVICA Mobilitas

Преку едукација и зајакнување кон социјално вклучување и активно граѓанство
 
 
петок, 19 јули 2024
ПРОЕКТ: ЖЕНИТЕ И ОПШТЕСТВОТО - РОДОВА РАМНОПРАВНОСТ - УНАПРЕДУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА НА ЖЕНИТЕ
 
Реализирана активност:
Семинар: “Мрежи и умрежување”
Датум:
 
 
Јакнење на свеста - градење на капацитети за унапредувањето на родовата рамноправност во Р. Македонија (18 семинари и обуки)
 
Семинар: “Мрежи и умрежување”

Во рамките на проектот “Достигнувања и предизвици”. Дата на одржување: 04.07.2003 година во Клуб на пратеници - Скопје.Учесници на семинарот: 32 членки од 26 НВО од повеќе локални заедници на Р. Македонија.

фацилитаторка: Афердита Хаџиаха Имери - експертка (Star Network – Word Learning – донаторска организација на Антико).
 
Цели:
  • Утвдување на концептот вмрежување
  • Запознавање со типови на мрежи (формални, неформали, формирани мрежи врз заедничко прашање или тема)
  • Дефинирање на предностите на умрежувањето
  • Стекнување на знаења за идентификување на потенцијални партнери при умрежувањето методологија на работа
  • Развивање на листа на елементи потребни за одржување на мрежите.
 
Методологија на работа:
Интрактивни работилници презентации, вежби и работа во мали групи во 3 сесии. Работилниците и вежбите за добиење на информации и знаења за мрежите и вмрежувањето беа фокусирани на 2 приоритени прашања во заедницата:

Проблем 1: Нарушени меѓуетнички односи во заедницата ( градењето на мирот во заедницата )
Проблем 2: Женско здравје - зголемување на бројот на заболени жени од канцерогени болести на репродуктивните органи-прашање на кое се фокусира работата 17 женски групи и НВО членки и соработнички на мрежата на Антико, а со што раководи Организација на жени Свети Николе.

На овие 2 важни прашања за кои се одлучија да работат учесничките беа поставени и презентирани 4 категории на анализи меѓу кои:
  • Кои се причините на нарушените меѓуетнички односи/односно женското здравје ?
  • Кој добива добива како резултат на тоа?
  • Кој губи поради нарушените односи? / односно канцерогените заболувањана женските репродуктивни органи
  • Кои се решенијата за стабилизирање и решавање на овие две идентификувани проблеми/прашања ?
 
Во втората сесија групите работеа на вежбата која даде одговор и служеше како патоказ како да се фомира и функционира мрежа. Сите работни групи ги презентираа резулататите на групната работа и дадоа свое видување идеи, стратегии како да се сосдадат ефективни мрежи преку поврзување со други НВО, локалната, самоуправа, политички, партии, подрачните министерства, жените пратенички, жените од здравствените и образовните институции медиумите и други актери кои се од витално значење за иницирање на промени и постигнување на резултати во овие области. Исто така се дефинираа, формите и начините на делување како што се запознавање и сензибилизирање на јавноста за постоењето на прашањата, отворена комуникација, лобирање и повеќе фоми на јавно застапување.

Во третата сесија работните групи спроведоа вежби во однос на развојот и функционирање на двете “новоформирани тематски мрежи” се реализира swot анализа и финална вежба во однос на тоа, што ја одржува и што ја уништува мрежата.

Резултати: добиените информации знаења и стекнатите вештини на оваа обука дадоа придонес за зајакнувањето на мрежата на Антико и нивните индивидуални НВО членки од локалните заедници кои ја фокусирале работата на овие 2 главни проблеми на жените и заедниците. Ова даде голем придонес и за ефективносто работење на неформалната мрежа за борба против канцерогени заболувања формирана од 17 НВО членки и соработнички на Антико - со која координира Организација на жени Свети Николе. Основна цел е да се издејствува донесување на Закон за бесплатни и редовни превентивни гинеколошки прегледи на (здравствено неосигурани) жени.

Евалуацијата која се спроведе преку прашалници дојдовме до овие сознанија дека семинарот беше високо вреднуван со оценка 4.86 од можната највисока оценка 5.
 
Како го оценувате работата на фацилитаторката
4.86
Како ја оценувате работната атмосвера
4,63
Оценка за организацијата на семинарот
4.81
Услови за работа
4.40
Квалитетот и квантитетот на припремените и добиени матријали
4.81
 
 
 
РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ И ДОСТИГНУВАЊА ВО РАМКИТЕ НА ПРОГРАМАТА
 
Активности за зголемување на бројот на жени во политиката и раководни функции – семинари и обуки
 
Организирани 47 обуки и семинари со 1146 учеснички преку регионалната програма за политичко јакнење на жените, “Жените тоа го можат”
 
ТОТ: Едукациија на едукатори од програмата ,,Жените тоа го Можат – политичко јакнење
 
Други организирани семинари и обуки
 
ТОТ: Едукациија за Родовите концепти - Сензибилизација на прашањата род и пол - работа со средношколци и млади
 
Обука: Меѓународна тренинг работилница - Мониторинг на имплементација на Резолуцијата 1325ОН - Косово, БИХ и Р.Македонија
 
Обука - Резолуција 1325 имплементација и мониторинг - тренинг работилница за преставници/чки од 19 граѓански организации од локалните заедници на Р. Македонија (2005)
 
Активности - обуки за запознавање со Резолуцијата 1325 и други меѓународни документи за преставници/чки од граѓанските организации од локалните заедници на Р. Македонија (2004- 2005)
 
Семинар : “Институционални мехнизими за постигнување на родовата рамноправност во Р.Македонија” 4-5 и 6 Јуни 2004 год. Хотел Дрим Струга
 
Обука: Ненасилна разработка на конфликти и изградба на мирот - креативен пристап кон конфликтите и вештини на ненасилната комуникација ( 2004) СЕМИНАР: Мир во себе - Мир со сите
 
Семинар: “Медиумите ваш партнер во контакти со јавноста 2”
 
Семинар: “Медиумите ваш партнер во контакт со јавноста 1”
 
Семинар: “Мрежи и умрежување”
 
Семинар: “Ако жените добиваат кој губи”
 
Семинар: “Родови предизвици - феминизмот како политика и определба”
 
Циклус од 4 семинари “Повеке жени во власта”(2001)
 
Иницијативи и активности за унапредување и заштита на женските човекови права во локалните заедници на Р. Македонија
 
МУЛТИЕТНИЧКИ РАБОТИЛНИЦИ: одржани 1.200 работилници со над 19.000 учеснички
 
ТРКАЛЕЗНИ МАСИ: Организирани 63 тркалезни маси со 2120 учеснички воведување на институционални механизми и афирмативни мерки - за унапредување на демократските процеси, човековите/женските права и родовата рамноправност
 
ТРИБИНИ: Одржани 89 Трибини со 4387учесници/чки на теми од женските човекови права и рамноправното учеството на жените во донесување на политички одлуки и активна партиципација во развојот на заедницата
 
КОНФЕРЕНЦИИ И ПАНЕЛИ: Одржани 28 национални и локални конференции и панели за унапредување на женските човекови права, демократските процеси и постигнување на родовата рамноправност со 1.576 учесници/чки
 
Национална Конференција “Жените во политиката” (2004)
 
Организирани конференции во 10 локални заедници со 808 учесници на тема: Зголемувањето на бројот на жени во политиката и раководни позиции (ноември - декември 2004)
 
Национална конференција: ,,Достигнување и предизвици на женското организирање и делување во Македонија( 2002)
 
Активизам за елиминирање на родовото и семејното насилство
 
Насилство врз жените и семејното насилство
 
Предизборни активности за унапредување на граѓанските и политички права на жените
 
Активности за искоренување на феноменот на семејно гласање и гласање во име на друг
 
Организирани 7 панели-дискусии со 60 кандидатки од изборните листи на политичките партии и женското гласачко тело во 7 локални заедници на Р. Македонија ( 2005)
 
Активности за поддршка на руралните жени за правилно и самостојно - демократско искористување на правото на глас - Парламентарни избори 2006
 
Едукација на 58.541жени со право на глас со пристап “Врата до Врата” во 188 рурални средини на Р.Македонија( 2002-2004)
 
Нашиот глас одлучува Едукација на 22.894 жени со пристап “Врата до врата” за освестување за женските и политичките права
 
Родовата рамноправност во локалната самоуправа - влијание за зајакнување и подобрување на работата на родовите комисии
 
Активности и влијание за инплементација / подобрување на институционалните механизми за постигнување на родовата рамноправност
 
Јавно застапување за донесување на иституционални механизми за постигнувањето на родовата рамноправност во Р. Македонија
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antiko.org.mk - Изработка 2011 година. Сите права се задржани.