Hotel Alexander Palace Skopje
International Conference "Peace and Security - Feminist Alternative - Antico 10 years of promotion of Peace and Nonviolence Culture through Social Engagement of Women"

"Through Education and Strengthening toward Inclusion and Active Citizenship" - project in collaboration with UNIFEM

Campaign: Mobbing, get informed and recognize it!
www.mobbingnet.org
 
 
Wednesday, January 22, 2020
PUBLIKIME
 
Data: 11/24/2017

Ftesa the orari i aktiviteteve

Ftesa the orari i aktiviteteve për pjesëmarrje në aktivitete në kuadër të fushatës ndërkombëtare "16 Ditët e Aktivizmit
kundër Dhunës ndaj Grave dhe Vajzave" me moton "Jepi fund dhunës ndaj grave dhe vajzave dhe dhunës në familje"

 
 
Data: 8/1/2017

Faktet dhe rezultatet e projektit
Faktet dhe rezultatet e projektit
 
 
Data: 2/28/2017

Kalendari i trajnimeve – Mars 2017 - projekti PGGETP
Ju lutemi shkarkoni kalendarin e trajnimeve të ardhshme të ciklit të tretë, të destinuara për gratë nga bashkësitë etnike në komunat e Shkup, Kumanovë, Shtip, Tetovë dhe Manastir. Trajnimet janë organizuar në kuadër të projektit “Përfshirja e grave nga grupet etnike në tregun e punës”, mbështetur nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga WCI Antico dhe CARE Deutschland/Luxembourg e.V.
 
 
Data: 11/7/2016

THIRRJE PËR EKSPERTË/TE( profesionalistë ) Për mbajtjen punëtorive kreativo - edukative për fëmijë nga Tetova

Këtu mund të shkarkoni Thirrjen e plotë për ekspertët / tet (profesionistë) për mbajtje të punëtorive kreative me fëmijët nga Tetova, në kuadër të projektit "Përfshirja e grave nga grupet etnike në tregun e punës"

 
 
Data: 11/7/2016

THIRRJE PËR EKSPERTË/TE( profesionalistë ) Për mbajtjen punëtorive kreativo - edukative për fëmijë nga Manastiri

Këtu mund të shkarkoni Thirrjen e plotë për ekspertët / tet (profesionistë) për mbajtje të punëtorive kreative me fëmijët nga Manastiri, në kuadër të projektit "Përfshirja e grave nga grupet etnike në tregun e punës"

 
 
Data: 11/7/2016

THIRRJE PËR EKSPERTË/TE( profesionalistë ) Për mbajtjen punëtorive kreativo - edukative për fëmijë nga Kumanova

Këtu mund të shkarkoni Thirrjen e plotë për ekspertët / tet (profesionistë) për mbajtje të punëtorive kreative me fëmijët nga Kumanova, në kuadër të projektit "Përfshirja e grave nga grupet etnike në tregun e punës"

 
 
Data: 11/7/2016

THIRRJE PËR EKSPERTË/TE( profesionalistë ) Për mbajtjen punëtorive kreativo - edukative për fëmijë nga Shkupi

Këtu mund të shkarkoni Thirrjen e plotë për ekspertët / tet (profesionistë) për mbajtje të punëtorive kreative me fëmijët nga Shkupi, në kuadër të projektit "Përfshirja e grave nga grupet etnike në tregun e punës"

 
 
Data: 11/7/2016

THIRRJE PËR EKSPERTË/TE( profesionalistë ) Për mbajtjen punëtorive kreativo - edukative për fëmijë nga Shtipi

Këtu mund të shkarkoni Thirrjen e plotë për ekspertët / tet (profesionistë) për mbajtje të punëtorive kreative me fëmijët nga Shtipi, në kuadër të projektit "Përfshirja e grave nga grupet etnike në tregun e punës"

 
 
Data: 9/30/2016

THIRRJE PËR EKSPERTË/TE NË TEMËN PËRFAQËSIM – AVOKIM

Të nderuar këtu mund ta shkarkoni aplikimin Thirrje për ekspertë në temën Përfaqësim publik/Avokim.

Afati i fundit për paraqitje 7 tetor 2016.

 
 
Data: 9/27/2016

Аplikim për konkurs publik për gratë të bashkësive etnike jo shumicë nga: Shkupi, Shtipi,Kumanova,Tetova dhe Manstiri
Të nderuarë për ndihmë më poshtë është vendosur aplikimi (Shkarko publikimin) për konkurs publik për gratë nga grupet etnike jo shumicë nga: Shkupi, Shtipi, Kumanova, Tetova dhe Manastiri. Projekti zbatohet nga ANTIKO Shkup dhe CARE Deutschland / Luksemburg e.V, mbështetur financiarisht nga Bashkimi Evropian.
 
 
Data: 11/9/2015

Plani lokal i veprimit për fuqizimin ekonomik të grave në Komunën e Kërçovës

Plani lokal i veprimit për fuqizimin ekonomik të grave në Komunën e Kërçovës

 
 
Data: 11/9/2015

Plani lokal i veprimit për fuqizimin ekonomik të grave në Komunën e Manastirit 2016-2017

Plani lokal i veprimit për fuqizimin ekonomik të grave në Komunën e Manastirit 2016-2017

 
 
Data: 9/30/2015

“Politika të përgjegjëshme gjinore = drejtësi sociale”
Ideja themelore e ekipit programor të Antiko-s për publikimin e Doracakut: “Politika të përgjegjëshme gjinore = drejtësi sociale” lindi si nevojë për mbështetje plotësuese të administratës lokale, këshilltarëve, veçanërisht anëtarëve të komisioneve për mundësi të barabartë të grave dhe burrave dhe organizatat e sektorit civil në Kërçovë dhe Manastir. Por, permbajtja e saj njëkohësisht lehtë mund të përshtatet dhe të përputhjet edhe me intervenime tjera që kanë efekte ndaj çështjeve gjinore. Doracaku është i dobishëm për sektorin civil, institucionet lokale, sektorin e biznesit dhe të gjithë ato që interesohen dhe e kanë për detyrë apo mision, krijimin, zbatimin, vlerësimin e ndikimit, vëzhgimin dhe evaluimin e politikave, gjegjësisht të gjithë që kanë për synim dhe detyre të krijojnë ambient të volitshëm për inicimin e ndryshimeve të bazuara në rezultate të qëndrueshme, mundësi të barabartë, avancimin e të drejtave të njeriut/grave si kontribut drejt arritjes së barazisë gjinore në tregun e punës dhe drejtësisë sociale.
 
 
Data: 6/30/2015

Raport nga Hulumtimi: „Мundësitë dhe pengesat e përfshirjes së grave në tregun e punës në komunën e Manastirit“
Objektivi kryesor i projektit: Përcaktimi i gjendjes faktike të kushteve socio-ekonomike dhe percepcionet e grave dhe palëve tjera të prekura për barazinë gjinore – mundësitë dhe pengesat për përfshirjen e grave në tregun e punës në Manastir dhe Kërçovë. Hulumtimi paraqet një bazë solide të informacioneve nga kjo sferë. Në fokusin e hulumtimit është analiza e dokumenteve ekzistuese ndërkombëtare dhe mekanizmat institucionalë për arritjen e barazisë gjinore, si dhe krahasimi i të njëjtave me legjislacionin e vendit dhe situata në aspektin e barazisë gjinore për arritjen e mundësive të barabarta në nivel qendror dhe lokal, respektivisht në komunën e Kërçovës dhe asaj të Manastirit.
 
 
Data: 6/30/2015

Raport nga Hulumtimi: „Мundësitë dhe pengesat e përfshirjes së grave në tregun e punës në komunën e Kërçovës“
Objektivi kryesor i projektit: Përcaktimi i gjendjes faktike të kushteve socio-ekonomike dhe percepcionet e grave dhe palëve tjera të prekura për barazinë gjinore – mundësitë dhe pengesat për përfshirjen e grave në tregun e punës në Manastir dhe Kërçovë. Hulumtimi paraqet një bazë solide të informacioneve nga kjo sferë. Në fokusin e hulumtimit është analiza e dokumenteve ekzistuese ndërkombëtare dhe mekanizmat institucionalë për arritjen e barazisë gjinore, si dhe krahasimi i të njëjtave me legjislacionin e vendit dhe situata në aspektin e barazisë gjinore për arritjen e mundësive të barabarta në nivel qendror dhe lokal, respektivisht në komunën e Kërçovës dhe asaj të Manastirit.
 
 
Data: 12/3/2013

"Nëpërmjet aktivizmit të të rinjve drejt bashkëjetesës së dallimeve në bashkësi "
Përvoja dhe praktika te mira të projektit "Nëpërmjet aktivizmit të të rinjve drejt bashkëjetesës së dallimeve në bashkësi "
 
 
Data: 11/25/2013

„JO edhe për një viktimë! STOP për dhunën gjinore dhe familjare!“
Gjashtëmbëdhjet ditë aktivizëm kundër dhunës në familje 25. 11. 2013 - 10. 12. 2013
 
 
Data: 1/10/2013

"Nëpërmjet aktivizmit të të rinjve drejt bashkëjetesës së dallimeve në bashkësi"
Ndajmë vlera të përbashkëte - t'i kultivojmë dhe respektojmë!
 
 
Data: 11/26/2012

"Dhunën, asgjë nuk mund ta arsyetojë. Bëne dicka pë r vehte dhe ktehe një faqe të re në jetën tënde - paraqite dhunuesin!"
Gjashtëmbëdhjet ditë aktivizëm kundër dhunës në familje 25. 11. 2012 - 10. 12. 2012
 
 
Data: 4/27/2012

"Connecting and Empowering Women CSOs from the Western Balkans working on Women’s Rights and Gender Equality Project"
Fasilitatorë të fuqizimit të grave - Doracak punëtorish për trajnim të trajnerëve
 
 
Data: 12/3/2011

"Institucionale dhe juridike për barazinë gjinore në Republikën e Maqedonisë“
Vështrim i kyçe korniza institucionale dhe juridike për barazinë gjinore në Republikën e Maqedonisë.
 
 
Data: 11/25/2011

„Informohu! Mbrohu!“
Gjashtëmbëdhjet ditë aktivizëm kundër dhunës në familje 25. 11. 2011 - 10. 12. 2011
 
 
Data: 8/10/2011

Analiza gjinore e listave të kandidatëve dhe rezultatet e arrijtura në ,,Zgjedhjet e parakohshme parlamentare të vitit 2011"
Pasqyrimi i rezultateve nga analiza gjinore e listave zgjedhore të kandidatëve/ve dhe rezultatet e arrijtura në aspekt të përfaqësimit të gjinive në Kuvedin e Republikës së Maqedonisë ( Zgjedhjet e parakohshme parlamentare 2011)
 
 
Data: 2/28/2011

,,Nëpërmjet edukimit dhe përforcimit drejt inkuadrimit social dhe qytetarisë aktive,,
Praktikat dhe përvojat e mira nga projekti për përfshirjen sociale të femrave nga komunitetet joshumicë të zonave rurale të Republikës së Maqedonisë
 
 
Data: 12/3/2010

,,Analizë gjinore e programeve të pative politike : Tetë vite më vonë, a ka përparim?"
Hulumtim/studim i kapaciteteve të partive politike, për zhvillimin, miratimin dhe zbatimin e politikave gjinore.
 
 
Data: 11/25/2010

„Mos hesht, paraqite dhunën dhe dhunuesin! Lufto kundër dhunës ndaj grave dhe fëmijëve“
Gjashtëmbëdhjet ditë aktivizëm kundër dhunës në familje 25. 11. 2010 - 10. 12. 2010
 
 
Data: 11/25/2010

„Mos hesht, paraqite dhunën dhe dhunuesin! Lufto kundër dhunës ndaj grave dhe fëmijëve“
Gjashtëmbëdhjet ditë aktivizëm kundër dhunës në familje 25. 11. 2010 - 10. 12. 2010
 
 
Data: 9/3/2010

"Shkolla e multikulturalizimit"
Pasqyrim i programit për multikulturalizëm i IQF ANTIKO për ndërtim të shoqërisë multikulturore në Republikën e Maqedonisë, ku do të respektohen dallimet etnike dhe kulturore, konfliktet do të zgjidhen në mënyrë paqësore, ndërsa toleranca dhe bashkëpunimi i ndërsjellë i njerëzve do të jetë në drejtim të paqes në bashkësi.
 
 
Data: 12/8/2009

"Vota ime vendimi im!"
Anallizë e problemit të votimit familjar dhe votimit në emër të tjerit.
 
 
Data: 11/25/2009

"Ndal dhunës! Kundër dhunës ndaj femrave dhe dhunës në familje!"
Gjashtëmbëdhjet ditë aktivizëm kundër dhunës në familje 25. 11. 2009 - 10. 12. 2009
 
 
Data: 12/2/2002

,,ЖЕНИТЕ ВО ПОЛИТИКАТА" РОДОВА АНАЛИЗА НА ПРОГРАМИТЕ НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ
Публикацијата ,, Жените во политиката,, е прва родовата анализа на програмите на политичките партии спроведена во историјата на плуралистичка Македонија.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antiko.org.mk – Përpunimi viti 2011. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.