Hotel Alexander Palace Skopje
International Conference "Peace and Security - Feminist Alternative - Antico 10 years of promotion of Peace and Nonviolence Culture through Social Engagement of Women"

"Through Education and Strengthening toward Inclusion and Active Citizenship" - project in collaboration with UNIFEM

Campaign: Mobbing, get informed and recognize it!
www.mobbingnet.org
 
 
Sunday, April 11, 2021
PUBLIKIME
 
Data: 11/5/2019

Raportimi i balancuar gjinor në mediet
Monitorimi i balancës gjinore në raportimin e medieve të Maqedonisë është një na aktivitetet bazike në kuadër të projektit të Iniciativës qytetare të grave ANTIKO, me titull: “MEDIE SENSITIVE GJINORE PËR SHOQËRI TË BARABARTË GJINORE”. Ky Raport e jep pasqyrën e përgjithshme për disbalancin gjinor në raportimin e medieve në disa kontribute gazetareske në 10 medie në shtetin tonë. Qëllimi kryesor i projektit është kontributi ndaj rritjes së balancës gjinore dhe sensitivitetit gjatë raportimit në mediet dhe fer portretizim të grave përmes eliminimit të stereotipave. Projekti është sub – grant i përkrahur në kuadër të projektit “Shkrim-leximi për lajme dhe shkrim-leximi digjital – Ballafaqimi me lajmet e rreme” projekt i Institutit Maqedonas për medie (IMM), Institutit për studime komunikimi (ISK), Sindikatës së pavarur të gazetarëve dhe të punëtorëve mediatik (SPGM) dhe Instituti për medie dhe diversitete, nga Londra. Projekti financiarisht është i përkrahur nga UE.
 
 
Data: 11/24/2017

Ftesa the orari i aktiviteteve

Ftesa the orari i aktiviteteve për pjesëmarrje në aktivitete në kuadër të fushatës ndërkombëtare "16 Ditët e Aktivizmit
kundër Dhunës ndaj Grave dhe Vajzave" me moton "Jepi fund dhunës ndaj grave dhe vajzave dhe dhunës në familje"

 
 
Data: 8/1/2017

Faktet dhe rezultatet e projektit
Faktet dhe rezultatet e projektit
 
 
Data: 2/28/2017

Kalendari i trajnimeve – Mars 2017 - projekti PGGETP
Ju lutemi shkarkoni kalendarin e trajnimeve të ardhshme të ciklit të tretë, të destinuara për gratë nga bashkësitë etnike në komunat e Shkup, Kumanovë, Shtip, Tetovë dhe Manastir. Trajnimet janë organizuar në kuadër të projektit “Përfshirja e grave nga grupet etnike në tregun e punës”, mbështetur nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga WCI Antico dhe CARE Deutschland/Luxembourg e.V.
 
 
Data: 11/7/2016

THIRRJE PËR EKSPERTË/TE( profesionalistë ) Për mbajtjen punëtorive kreativo - edukative për fëmijë nga Tetova

Këtu mund të shkarkoni Thirrjen e plotë për ekspertët / tet (profesionistë) për mbajtje të punëtorive kreative me fëmijët nga Tetova, në kuadër të projektit "Përfshirja e grave nga grupet etnike në tregun e punës"

 
 
Data: 11/7/2016

THIRRJE PËR EKSPERTË/TE( profesionalistë ) Për mbajtjen punëtorive kreativo - edukative për fëmijë nga Manastiri

Këtu mund të shkarkoni Thirrjen e plotë për ekspertët / tet (profesionistë) për mbajtje të punëtorive kreative me fëmijët nga Manastiri, në kuadër të projektit "Përfshirja e grave nga grupet etnike në tregun e punës"

 
 
Data: 11/7/2016

THIRRJE PËR EKSPERTË/TE( profesionalistë ) Për mbajtjen punëtorive kreativo - edukative për fëmijë nga Kumanova

Këtu mund të shkarkoni Thirrjen e plotë për ekspertët / tet (profesionistë) për mbajtje të punëtorive kreative me fëmijët nga Kumanova, në kuadër të projektit "Përfshirja e grave nga grupet etnike në tregun e punës"

 
 
Data: 11/7/2016

THIRRJE PËR EKSPERTË/TE( profesionalistë ) Për mbajtjen punëtorive kreativo - edukative për fëmijë nga Shkupi

Këtu mund të shkarkoni Thirrjen e plotë për ekspertët / tet (profesionistë) për mbajtje të punëtorive kreative me fëmijët nga Shkupi, në kuadër të projektit "Përfshirja e grave nga grupet etnike në tregun e punës"

 
 
Data: 11/7/2016

THIRRJE PËR EKSPERTË/TE( profesionalistë ) Për mbajtjen punëtorive kreativo - edukative për fëmijë nga Shtipi

Këtu mund të shkarkoni Thirrjen e plotë për ekspertët / tet (profesionistë) për mbajtje të punëtorive kreative me fëmijët nga Shtipi, në kuadër të projektit "Përfshirja e grave nga grupet etnike në tregun e punës"

 
 
Data: 9/30/2016

THIRRJE PËR EKSPERTË/TE NË TEMËN PËRFAQËSIM – AVOKIM

Të nderuar këtu mund ta shkarkoni aplikimin Thirrje për ekspertë në temën Përfaqësim publik/Avokim.

Afati i fundit për paraqitje 7 tetor 2016.

 
 
Data: 9/27/2016

Аplikim për konkurs publik për gratë të bashkësive etnike jo shumicë nga: Shkupi, Shtipi,Kumanova,Tetova dhe Manstiri
Të nderuarë për ndihmë më poshtë është vendosur aplikimi (Shkarko publikimin) për konkurs publik për gratë nga grupet etnike jo shumicë nga: Shkupi, Shtipi, Kumanova, Tetova dhe Manastiri. Projekti zbatohet nga ANTIKO Shkup dhe CARE Deutschland / Luksemburg e.V, mbështetur financiarisht nga Bashkimi Evropian.
 
 
Data: 11/9/2015

Plani lokal i veprimit për fuqizimin ekonomik të grave në Komunën e Kërçovës

Plani lokal i veprimit për fuqizimin ekonomik të grave në Komunën e Kërçovës

 
 
Data: 11/9/2015

Plani lokal i veprimit për fuqizimin ekonomik të grave në Komunën e Manastirit 2016-2017

Plani lokal i veprimit për fuqizimin ekonomik të grave në Komunën e Manastirit 2016-2017

 
 
Data: 9/30/2015

“Politika të përgjegjëshme gjinore = drejtësi sociale”
Ideja themelore e ekipit programor të Antiko-s për publikimin e Doracakut: “Politika të përgjegjëshme gjinore = drejtësi sociale” lindi si nevojë për mbështetje plotësuese të administratës lokale, këshilltarëve, veçanërisht anëtarëve të komisioneve për mundësi të barabartë të grave dhe burrave dhe organizatat e sektorit civil në Kërçovë dhe Manastir. Por, permbajtja e saj njëkohësisht lehtë mund të përshtatet dhe të përputhjet edhe me intervenime tjera që kanë efekte ndaj çështjeve gjinore. Doracaku është i dobishëm për sektorin civil, institucionet lokale, sektorin e biznesit dhe të gjithë ato që interesohen dhe e kanë për detyrë apo mision, krijimin, zbatimin, vlerësimin e ndikimit, vëzhgimin dhe evaluimin e politikave, gjegjësisht të gjithë që kanë për synim dhe detyre të krijojnë ambient të volitshëm për inicimin e ndryshimeve të bazuara në rezultate të qëndrueshme, mundësi të barabartë, avancimin e të drejtave të njeriut/grave si kontribut drejt arritjes së barazisë gjinore në tregun e punës dhe drejtësisë sociale.
 
 
Data: 6/30/2015

Raport nga Hulumtimi: „Мundësitë dhe pengesat e përfshirjes së grave në tregun e punës në komunën e Manastirit“
Objektivi kryesor i projektit: Përcaktimi i gjendjes faktike të kushteve socio-ekonomike dhe percepcionet e grave dhe palëve tjera të prekura për barazinë gjinore – mundësitë dhe pengesat për përfshirjen e grave në tregun e punës në Manastir dhe Kërçovë. Hulumtimi paraqet një bazë solide të informacioneve nga kjo sferë. Në fokusin e hulumtimit është analiza e dokumenteve ekzistuese ndërkombëtare dhe mekanizmat institucionalë për arritjen e barazisë gjinore, si dhe krahasimi i të njëjtave me legjislacionin e vendit dhe situata në aspektin e barazisë gjinore për arritjen e mundësive të barabarta në nivel qendror dhe lokal, respektivisht në komunën e Kërçovës dhe asaj të Manastirit.
 
 
Data: 6/30/2015

Raport nga Hulumtimi: „Мundësitë dhe pengesat e përfshirjes së grave në tregun e punës në komunën e Kërçovës“
Objektivi kryesor i projektit: Përcaktimi i gjendjes faktike të kushteve socio-ekonomike dhe percepcionet e grave dhe palëve tjera të prekura për barazinë gjinore – mundësitë dhe pengesat për përfshirjen e grave në tregun e punës në Manastir dhe Kërçovë. Hulumtimi paraqet një bazë solide të informacioneve nga kjo sferë. Në fokusin e hulumtimit është analiza e dokumenteve ekzistuese ndërkombëtare dhe mekanizmat institucionalë për arritjen e barazisë gjinore, si dhe krahasimi i të njëjtave me legjislacionin e vendit dhe situata në aspektin e barazisë gjinore për arritjen e mundësive të barabarta në nivel qendror dhe lokal, respektivisht në komunën e Kërçovës dhe asaj të Manastirit.
 
 
Data: 12/3/2013

"Nëpërmjet aktivizmit të të rinjve drejt bashkëjetesës së dallimeve në bashkësi "
Përvoja dhe praktika te mira të projektit "Nëpërmjet aktivizmit të të rinjve drejt bashkëjetesës së dallimeve në bashkësi "
 
 
Data: 11/25/2013

„JO edhe për një viktimë! STOP për dhunën gjinore dhe familjare!“
Gjashtëmbëdhjet ditë aktivizëm kundër dhunës në familje 25. 11. 2013 - 10. 12. 2013
 
 
Data: 1/10/2013

"Nëpërmjet aktivizmit të të rinjve drejt bashkëjetesës së dallimeve në bashkësi"
Ndajmë vlera të përbashkëte - t'i kultivojmë dhe respektojmë!
 
 
Data: 11/26/2012

"Dhunën, asgjë nuk mund ta arsyetojë. Bëne dicka pë r vehte dhe ktehe një faqe të re në jetën tënde - paraqite dhunuesin!"
Gjashtëmbëdhjet ditë aktivizëm kundër dhunës në familje 25. 11. 2012 - 10. 12. 2012
 
 
Data: 4/27/2012

"Connecting and Empowering Women CSOs from the Western Balkans working on Women’s Rights and Gender Equality Project"
Fasilitatorë të fuqizimit të grave - Doracak punëtorish për trajnim të trajnerëve
 
 
Data: 12/3/2011

"Institucionale dhe juridike për barazinë gjinore në Republikën e Maqedonisë“
Vështrim i kyçe korniza institucionale dhe juridike për barazinë gjinore në Republikën e Maqedonisë.
 
 
Data: 11/25/2011

„Informohu! Mbrohu!“
Gjashtëmbëdhjet ditë aktivizëm kundër dhunës në familje 25. 11. 2011 - 10. 12. 2011
 
 
Data: 8/10/2011

Analiza gjinore e listave të kandidatëve dhe rezultatet e arrijtura në ,,Zgjedhjet e parakohshme parlamentare të vitit 2011"
Pasqyrimi i rezultateve nga analiza gjinore e listave zgjedhore të kandidatëve/ve dhe rezultatet e arrijtura në aspekt të përfaqësimit të gjinive në Kuvedin e Republikës së Maqedonisë ( Zgjedhjet e parakohshme parlamentare 2011)
 
 
Data: 2/28/2011

,,Nëpërmjet edukimit dhe përforcimit drejt inkuadrimit social dhe qytetarisë aktive,,
Praktikat dhe përvojat e mira nga projekti për përfshirjen sociale të femrave nga komunitetet joshumicë të zonave rurale të Republikës së Maqedonisë
 
 
Data: 12/3/2010

,,Analizë gjinore e programeve të pative politike : Tetë vite më vonë, a ka përparim?"
Hulumtim/studim i kapaciteteve të partive politike, për zhvillimin, miratimin dhe zbatimin e politikave gjinore.
 
 
Data: 11/25/2010

„Mos hesht, paraqite dhunën dhe dhunuesin! Lufto kundër dhunës ndaj grave dhe fëmijëve“
Gjashtëmbëdhjet ditë aktivizëm kundër dhunës në familje 25. 11. 2010 - 10. 12. 2010
 
 
Data: 11/25/2010

„Mos hesht, paraqite dhunën dhe dhunuesin! Lufto kundër dhunës ndaj grave dhe fëmijëve“
Gjashtëmbëdhjet ditë aktivizëm kundër dhunës në familje 25. 11. 2010 - 10. 12. 2010
 
 
Data: 9/3/2010

"Shkolla e multikulturalizimit"
Pasqyrim i programit për multikulturalizëm i IQF ANTIKO për ndërtim të shoqërisë multikulturore në Republikën e Maqedonisë, ku do të respektohen dallimet etnike dhe kulturore, konfliktet do të zgjidhen në mënyrë paqësore, ndërsa toleranca dhe bashkëpunimi i ndërsjellë i njerëzve do të jetë në drejtim të paqes në bashkësi.
 
 
Data: 12/8/2009

"Vota ime vendimi im!"
Anallizë e problemit të votimit familjar dhe votimit në emër të tjerit.
 
 
Data: 11/25/2009

"Ndal dhunës! Kundër dhunës ndaj femrave dhe dhunës në familje!"
Gjashtëmbëdhjet ditë aktivizëm kundër dhunës në familje 25. 11. 2009 - 10. 12. 2009
 
 
Data: 12/2/2002

,,ЖЕНИТЕ ВО ПОЛИТИКАТА" РОДОВА АНАЛИЗА НА ПРОГРАМИТЕ НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ
Публикацијата ,, Жените во политиката,, е прва родовата анализа на програмите на политичките партии спроведена во историјата на плуралистичка Македонија.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antiko.org.mk – Përpunimi viti 2011. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.