Hotel Alexander Palace Skopje
International Conference "Peace and Security - Feminist Alternative - Antico 10 years of promotion of Peace and Nonviolence Culture through Social Engagement of Women"

"Through Education and Strengthening toward Inclusion and Active Citizenship" - project in collaboration with UNIFEM

Campaign: Mobbing, get informed and recognize it!
www.mobbingnet.org
 
 
сабота, 17 април 2021
INICIATIVA QYTETARE E FEMRAVE - ANTIKO
Me 22.01.2018, u mbajt mbledhja konstitutive e Trupit koordinues kombëtar kundër dhunës në familje - 25.01.2018

Trupi koordinues kombëtar kundër dhunës në familje, themeluar me vendim të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, mbajti seancën konstitutive. Ky organ do të luajë një rol të rëndësishëm në zbatimin e Konventës së Këshillit të Evropës për Parandalimin dhe Luftimin e Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje, e njohur si Konventa e Stambollit. Koordinim

 
 
„EU PËR JU“ - 21.12.2017

 
 
Konferencë Përmbyllëse - 21.12.2017

KONFERENCË PËRMBYLLËSE e 26 projekteve të mbështetura nga EU me Grant skemën “Nxitja e përfshirjes sociale.” më shumë ...

 
 
Kanatlarcë - K. PRILEP 7/12/2017 - 07.12.2017

Në kuadër të fushatës ndërkombëtare "16 ditë aktivizëm kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave", Iniciativa Qytetare e Grave ANTIKO në shkollën fillore "Kiril dhe Metodij" realizoi punëtori me gratë nga zonat rurale në temën: "Format e dhunës kundër grave dhe dhunës në familje dhe masat mbrojtëse".
më shumë ...

 
 
KOMUNA SHUTO ORIZARE - 07/12/2017/ - 07.12.2017

KOMUNA SHUTO ORIZARE - 07/12/2017/ Në kuadër të fushatës ndërkombëtare "16 ditë aktivizëm kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave" organizuar nga Iniciativa Qytetare e Grave ANTIKO u realizua puntori në temën: "Njohja dhe mbrojtja nga dhuna me bazë gjinore"

 
 
 
LAJME DHE AKTIVITETE
 
 
TË RINJT DEBATOJNË NË TEMË NGA MULTIKULTURALIZMI: NJOHJA DHE RESPEKTIMI I KULTURES SË “TJETRIT” 26.09.2013 - 26.09.2013
Debati në temë "Njohja dhe respektimi i kulturës së "tjetrit" u mbajt në 26.09.2013 në hapësirat e shkollës së mesme SHMNGJ "Zdravko Cvetkovski" në Shkup. Debati u organizua nga ana e një grupi joformal të rinjsh nga shkolla të cilët morrën pjesë në punëtoritë që u realizuan në prill dhe maj si dhe në "Shkollën verore për multikulturalizëm", e cila u mbajt në Ohër. Në debat pjesmarrje aktive morrën nj& ......
 
 
Fushata: “16 ditë aktivizëm kundër dhunës ndaj femrave dhe dhunës në familje” 25.11-10.12.2012 - 25.11.2012
“INFORMOHU! MBROHU!” Nën moton “INFORMOHU! MBROHU!”, Iniciativa qytetare e femrave ANTIKO, e nisë fushatën “16 ditë aktivizëm kundër dhunës ndaj femrave dhe dhunës në familje” me të cilën në mënyrë tradicionale e shënon Ditën ndërkombëtare kundër dhunës ndaj femrave. Gjatë 16 ditëve do të realizohen më shumë se 30 aktivitete (punëtori, tryeza të rrumbullakëta, forume, debate dhe performanca) në 15 bashkësi lokale do të distribuohen 15.000 kopje materijal promovues. Në aktivitetet e fushatës do të kyçen mbi 150 anëtare, aktiviste, vullnetar/e të ANTIKO -s ......
 
 
TRIBUNË PUBLIKE ME TEMË ”QASJA TE MEKANIZMAT INSTITUCIONAL DHE MBROJTJA E TË DREJTAVE TË QYTETARËVE PREJ DISKRIMINIMIT GJINOR DHE LLOJEVE TË TJERA TË DISKRIMINIMIT” 31.08.2012 - 31.08.2012
Tribuna publike për ngritjen e vetëdijes dhe informimin eqytetarëve për ekzistimin e kornizës juridike dhe mekanizmave institucional për mbrojtjen nga diskriminimi dhe avancimin e barazisë gjinore do të mbahet në fshatin Broshtica, komuna e Dibrës. Në tribune do të marrin pjesë banorët e komunës (përfaqësues prej grupeve të ndryshme të margjinalizuara, përfaqësues prej organizatave qytetare dhe palë të tjerë të interesuar), të cilët do të kenë mundësi të informohen dhe të njoftohen me kornizën ligjore dhe mekanizmat institucional për parandalimin dhe mbrojtjen prej diskrimi ......
 
 
ORGANIZATAT E FEMRAVE PREJ BALKANIT PERËNDIMOR LIDHEN RRETH INICIATIVAVE TË PËRBASHKËTA PËR AVANCIMIN E TË DREJTAVE TË FEMRAVE - 26.06.2012
Aktiviste për të drejtat njerëzore të femrave nga Maqedonia, Kosova dhe Serbia, morrën pjesë në TOT Rajonalë që u mbajt në periudhën prej 26-29.06.2012, në Hotel "Granit",në Ohër, me qëllim që ti përforcojnë njohuritë dhe aftësitë e tyre në lëmin e facilitimit, antidiskriminimit dhe të koncepteve gjinore, me theks të veçantë në ndërtimin e kuoalicioneve dhe rrjeteve rajonale për pjesëmarrje aktive të femrave në proceset politike dhe aktvizëm qytetarë në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar. Pjesmarrëset shkëmbyen përvoja, qëndr ......
 
 
INICIATIVË NGA PJESËMARRËSET E TRAJNIMIT ,,GRATË ROME MUND T’IA ARRIJNË “ - 23.06.2012
Debatë publikë : "Pjesëmarrja e grave rome në politikë" Grupi joformal i grave rome në komunën e Shuto Orizarit, pjesëmarrëse në trajnimin "Gratë rome mund t'ia arrijnë" me mbështetjen e IQF – Antiko, organizon një debat mbi "Pjesëmarrjen e grave rome në politikë." Aktiviteti do të mbahet më 23.06.2012 në lokalet e Qendrës Burimore Rome - RRC Shuto Orizari. Në debat janë të ftuar/a të marrin pjesë gratë rome (përfaqësues të OJQ-ve, studentë/te dhe përfaqësues / se të Partive politike rome në Maqedoni. Qëllimi i këtij debati është: Analizimi i s ......
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antiko.org.mk – Përpunimi viti 2011. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.